Kursa kods MašZ3030

Kredītpunkti 3

Metālapstrādes mašīnas

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Valdis Kleinbergs

Mg. sc. ing.

author doc. (Emeritus)

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu par metālapstrādes mašīnu klasifikāciju un precizitāti; mašīnu struktūru, izpilddaļām un izpildelementiem; mašīnu iedalījumu pēc izpilddaļas;mašīnu piedziņu un vadību; CNC mašīnu vadības pamatiem, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem; CNC programmu sagatavošanu. Master CAM programmēšana

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par metālapstrādes mašīnu tehnoloģiskiem procesiem, izpilddaļām un izpildelementiem un piedziņu.
• Prasmes izvēlēties optimālās metālapstrādes mašīnas un izstrādāt apstrādes programmas;
• Kompetence racionālāko mašīnu izvēlē un programmu novērtēšanā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Metālapstrādes mašīnu klasifikācija un to nozīme mašīnbūvē.
2 Metālapstrādes mašīnu precizitāte, stingums un dināmiskā stabilitāte.
3 Metālapstrādes mašīnu iedalījums pēc nodrošinātās precizitātes. Precizitātes normas.
4 Metālapstrādes mašīnu tehnoloģiskais uzdevums. Virsmu veidošanas metodes un veidkustības.
5 Vienkāršās un saliktās veidkustības. Izpildelementi un to gājieni. Metālapstrādes mašīnu programma.
6 Metālapstrādes mašīnu izpilddaļas struktūra. Izpildelementi un to gājieni. Klasifikācija pēc izpilddaļas.
7 Vienkoordinātes un divkoordinātu metālapstrādes mašīnas. To kustību analīze.
8 Trīs, četru un piecu koordinātu metālapstrādes mašīnas.
9 Piecu, sešu un vairāku koordinātu metālapstrādes mašīnas.
10 Metālapstrādes mašīnu rotācijas un virzes izpildelementi. Vispārīgi jēdzieni un prasības.
11 Metālapstrādes mašīnu piedziņa. Piedziņas uzbūve, struktūra un veidi. Piedziņas jauda.
12 Metālapstrādes mašīnu piedziņas nepārtrauktai ātrumu regulēšanai
13 CNC mašīnu vadības principi
14 G-un M grupas funkcijas, to izvēle
15 Master CAM programmu struktūra
16 Master CAM programmu izstrāde, izmantojot simulācijas iekārtas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs un savlaicīgi nokārtoti laboratorijas darbi;
sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi;
atstrādātas nokavētās nodarbības.
Eksāmens

Pamatliteratūra

1. Urbahs A., Smirnovs A.. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2009. 108 lpp.
2. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
3. Krizbergs J.. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Mašīnbūves iekārtas. Kursa projektēšana. Rīga: Zvaigzne, 1991. 324 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of MehanicalEngineeringScience.London: Institution of MechanicalEngineers. 1959- ISSN: 0954-4062 eISSN: 2041-2983 [skatīts 06.12.2011.]. Pieejams SAGE datubāzē: http://pic.sagepub.com/

Piezīmes

Obl. kurss TF Profesionālās studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna laika studijās.