Kursa kods MašZ3027

Kredītpunkti 1.50

Mehatronikas sistēmas I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMēraparāti un metroloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas. Studenti apgūst mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai un rūpniecisko procesu automatizācijas procesu vadībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – saprot mehatronisko sistēmu darbības principus. Iegūst padziļinātas zināšanas proporcionālajā hidropiedziņā, elektropneimatikā un mehatronisko sistēmu vadības sensoru darbībā un uzbūvē.
• Prasmes - prot radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu aprēķinos un diagnostikā.
• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mehatroniskās sistēmas, to darbības principi un vispārējā uzbūve.
2 Sistēmas definīcija, sistēmu veidi un īpašības.
3 Sistēmiskā pieeja mehatronisko sistēmu projektēšanā un apkalpošanā.
4 Dinamisko sistēmu elementi un iedarbes funkcijas
5 Dinamisko sistēmu veidi un raksturlīknes
6 Mērīšanas sistēmas un sensori, to raksturlielumi.
7 Mērīšanas kļūdas, to analīze.
8 Sensoru darbības fizikālie principi.
9 Sensoru darbības fizikālie principi.
10 Mērķēdes un to aprēķini
11 Signālu kondicionieri.
12 Signālu veidi, analogo signālu digitizācija.
13 Virtuālie instrumenti.
14 Traucējumi un to novēršana.
15 Temperatūras mērīšana.
16 Temperatūras mērīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Grupu darbs: praktiskie darbi par svarīgākajām kursa tēmām. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Proporcionālā hidropiedziņa lauksaimniecības tehnikā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, Kauņa: Festo Didactic, 2002. 112 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H., CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p.
4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Rīga: Festo Didactic, 2003. 335 lpp.

Papildliteratūra

1. Morris A.S.. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1996. 616 p.

Piezīmes

Kurss ir iekļauts TF studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana un Lauksaimniecības inženierzinātne.