Kursa kods MašZ3025

Kredītpunkti 2

Materiālu mācība

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar mašīnbūvē lietojamo materiālu uzbūvi, fizikāli mehāniskām īpašībām, marķēšanu, termiskās apstrādes paņēmieniem un pielietojumu; iemācās noteikt materiālu mehāniskās un tehnoloģiskās īpašības, izstrādāt metodiku un veikt termisko apstrādi; gūst iemaņas materiālu atpazīšanā, izvēlē, izgatavojot konkrētas mašīnu detaļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par mašīnbūves materiālu īpašībām un to saistību ar struktūru, par termiskās apstrādes ietekmi uz īpašībām.
• Prasmes atpazīt materiālus pēc to ķīmiskā sastāva, izstrādāt termiskās apstrādes tehnoloģiju, rast pielietojumu.
• Kompetence par racionālu materiālu izvēli konkrētos ekspluatācijas apstākļos un īpašību izmaiņas iespējām , izmantojot termisko apstrādi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mašīnbūves materiālu klasifikācija
2 Fizikāli mehāniskās īpašības
3 Materiālu struktūras
4 Uzkalde un rekristalizācija
5 Sakausējumu veidi
6 Dzelzs cementīta stāvokļa diagramma
7 Tēraudu mehāniskās īpašības un marķēšana
8 Čugunu mehāniskās īpašības un marķēšana
9 Termiskās apstrādes teorija
10 Termiskās apstrādes tehnoloģijas
11 Leģēto tēraudu īpašības un marķēšana
12 Leģēto tēraudu termiskā apstrāde
13 Krāsaino metālu iedalījums, īpašības, marķēšana
14 Instrumentu materiāli
15 Plastmasu klasifikācija, īpašības, pielietojums
16 Materiālu izvēles principi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi;
kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % no kopējā lekciju skaita.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. Jelgava: LLU, 2004. 62 lpp.
2. Callister William D., jr. & David G. Rethwisch. Fundamentals of Materials Science and Engineering,(An Integrated Approach). Hoboken (N.J.) : Wiley, 2008. 882 pp.
3. Askeland, Donald R., Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). Ontario: Thomson, 2006. 863 pp.

Papildliteratūra

1. Askeland D.R., Phule P.P. The Science and Engineering of Materials (International Sudent Edition). 2006.
2. Callister W.D., Rethwisch D.G. Fundamentals of Materials Science and Engineering. 2008.

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts pilna un nepilna laika studijās.