Kursa kods MašZ3016

Kredītpunkti 2

Mašīnu elementi I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss Mašīnu elementi, kā zinātniska disciplīna ietver (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniedz inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīsta inženierdomāšanu, iniciatīvu, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN, GOST). Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā. Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehāniskie pārvadi.
2 Griezes momenta, jaudas un pārnesuma skaitļa noteikšana.
3 Asis un vārpstas.
4 Vārpstu slodzes aprēķins.
5 Vārpstu konstruktīvais aprēķins.
6 Berzes pārvadi.
7 Plakansiksnu pārvadi.
8 Ķīļsiksnu pārvadi.
9 Zobsiknsu pārvadi.
10 Ritgultņu veidi un to uzbūve.
11 Ritgultņu izvēle un aprēķins.
12 Iegultņojuma ģeometrisko parametru aprēķins.
13 Cilindrisko zobratu pārvadi.
14 Konisko zobratu pārvadi.
15 Gliemežpārvadi.
16 Planetārie pārvadi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem (5) laboratorijas darbiem un kursa darba aprēķinu daļai (80%). Noslēdzas ar ieskaiti.

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Muhl D., Wittel H., Jannach D., Voiek J. Roloff/Matek. Maschinenelemente. Normung. Berechnung. Gestaltung. 17., uberarb. Auflage. Wiesbaden: Wiewegs, 2005. 791 S.
2. Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības nženierzinātne obligātajā daļā.