Kursa kods MašZ3015

Kredītpunkti 2

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareDiagnostika un kvalitāte

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Antoņina Čukure

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar kvalitātes definīcijām, produktu raksturojumiem, kvalitātes līmeni un pakāpēm. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties kvalitātes principus projekta, izgatavošanas, salikšanas, mārketingā, kvalitātes nodrošināšanā, pilnveidošanas visaptverošā vadībā (TQMI), kā arī auditā. Prot pielietot ISO 9000:2008 standarta principus un to ieviešanas nosacījumus, kā arī kvalitātes izmaksas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot kvalitātes vadības principus, apgūst sistēmas veidošanas teorētiskos pamatus, metodes un to izmantošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.
Prasmes - prot izstrādāt tehnisko dokumentāciju kvalitātes nodrošināšanai, to izmantot dažādās jomās.
Kompetence - izmantot iegūtās zināšanas jaunradē, mārketingā un ražošanā un/vai pakalpojuma sniegšanā dažādās jomās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes politika.
2 Kvalitātes vadīšana: kvalitātes vadītāja nozīme, darba pienākumi un stāvoklis organizācijā.
3 Kvalitātes norišu organizēšana. Pienākumu sadale un uzdevumu koordinācija.
4 Kvalitātes pilnveidošana. Kvalitāte nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati.
5 Kvalitātes ekonomika.
6 Kvalitāte mārketingā. Tirgus analīze.
7 Kvalitāte jaunradē un projektēšanā.
8 Pārtikas nekaitīguma (HACCP) sistēma. Terminu skaidrojumi.
9 ISO 9000 standarti.
10 EN 45000 standarti.
11 Statistiskās metodes.
12 Pareto analīze.
13 Išikavas metode.
14 Kvalitātes rokasgrāmata.
15 Dokumentu vadība.
16 Kvalitātes izmaksas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. RĪga, 1996. 24 lpp. Nav LLU FB
2. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 116 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
4. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. Rīga, 2005. 121 lpp.
5. Shiba S. The Five Step Discovery Process Manual With Examples. 2006. 72 p.

Papildliteratūra

1. Kvalitātes vadība. Izstrādāja J.Pildars. Rīga, 1999. 41 lpp.
2. O`Brien J. J. Construction inspection handbook total quality management New York etc.: Champman & Hall International Thomson, 1997. 669 p.
3. Juran J. M. Handbuch der Qualitaetssplanung Qualitaetsplanung. Landsberg/Lech: Lech Moderne Industri. 1991. 399 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.
2. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obl.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna studijās 4. sem.. Dizains un amatniecība, p(b): PL 5.sem., NL 7.sem.