Kursa kods MākZP010

Kredītpunkti 5

Formas dizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits25

Semināru un praktisko darbu stundu skaits55

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar formas dizaina jēdzieniem, tā funkcionālajām, dekoratīvajām īpašībām, darbam nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem, sniedz ieskatu par formu veidiem un elementiem. Praktiskajos darbos tiek attīstīta formas izjūta, pilnveidota izpratne par proporcijām, dažādām konstrukcijām, reljefu un materiālu sintēzi; reciklēšanas variācijām, tiek attīstīta prasme pielietot dažādus materiālus un konstruēšanas iespējas telpā un vidē, veidot papīra reljefus un atspiedumus, apvienot formu, krāsu un dizaina elementus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas– izpratne par formas dizaina jēdzieniem, darbam nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem, formu veidiem, plastikas elementiem, proporcijām un to saskaņošanu, reciklēšanu. Spēj izmantot zināšanas par formu izveidi plaknē, papīra reljefiem un atspiedumu veidiem, dabas elementu pielietojumu formu izveidē, u.c. –teorijas kontroldarbs.
Prasmes– spēj izvēlēties un pielietot dažādus materiālus, darbarīkus, vizuālos veidošanas elementus un konstruēšanas paņēmienus un iespējas formu veidošanā telpā un vidē, radoši pielietot zināšanas un iemaņas skicējot un veidojot formas- praktiskie darbi.
Kompetence– spēj veidot telpiskus objektus, reciklēt lietas un priekšmetus, iekļaujot tos reālajā vidē un telpā. Spēj radoši izpausties, pielietojot gan dabīgos, gan mākslīgos materiālus, tehniku un formu sintēzi, priekšmetu apdares veidus un iespējas, dizaina funkcionālās un dekoratīvās īpašības-patstāvīgie mājasdarbi     

Kursa saturs(kalendārs)

1. Formas dizaina jēdzieniskais skaidrojums.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas;)
2.Dizainaelementi, to saskaņošana, pielietošanas varianti.(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-formas kompozīcijas)
3. Darbam nepieciešamo materiālu un darbarīku izvēle un pielietojums.( materialitātes skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas;)
4. Formu veidi un variācijas plaknē, apjomā.(materialitātes skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- grafisks iesaiņojuma dizains konfektei)

5. Dizaina elementu un priekšmetu funkcionālās un dekoratīvās īpašības.(materialitātes skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas uzbūve, iesaiņojums auzu pārslu cepumam „Baiba”)
6. Formas veidošana no reciklētiem, dabas, tekstilmateriāliem u.c.(materialitātesskices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas;)
7. Kustības vizuāla uztvere un attēlojums.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-„formas atkārtojuma” kompozīcijas;)
8. Plastikas elementi, proporcijas to saskaņošana.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas uzbūve, telpisks objekts-funfcionāls trauks ar vāku)
9. Papīra plastika. Papīra apdares tehniku un materiālu izvēle, pielietojums, konstrukcija.(materialitātesskices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-papīra pamatformas locījums)
10. Formas atveidošana plaknē ar optiska apjoma ilūziju.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas;)
11. Formas izveide apjomā, trīisdimensionāli objekti. Iepakojums, tā ideju varianti, realizēšanas veidi un iespējas.(materialitātesskices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-telpiskas formas priekšmeti;)
12. Formu apveidi, apjoms, to veidi, raksturs.(materialitātesskices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-priekšmetisku formu konstrukcijas;)
13. Forma, reljefs un krāsa telpiskos objektos. (materialitātes skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- priekšmetisku formu konstrukcijas;)
Teorijas kontroldarbs
14. Papīra reljefs, reciklēšana, faktūrdarbi, atspiedumu veidošana, papīra plastika.(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-telpiski objekti, papīra virsmas un priekšmetisku formu konstrukcijas)
15. Dabas elementu pielietojums priekšmetu formas izveidē.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas plaknē)
16. Priekšmeta pamatformas pārveide un papildināšana ar pievienotām detaļām, formu, krāsu u.c.(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-telpiskas formas kompozīcijas;)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības eksāmena nokārtošanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā ( skices, darba lapas, planšetes, radošie darbi, telpiski objekti, elementi u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, planšetes, radošie darbi un uzdevumi, telpiski objekti, elementi u.c - apkopoti informatīvi resursi, laikmetīga dizaina un mākslas materiāli, pielietota mākslinieciska jaunrade, radošums- atbilstoši tēmām un uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.
6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006. 2004. 2. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 3. Meiere-Eberta K. Mājīgam interjeram. Rīga: Jumava, 2014. 4. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.

Papildliteratūra

1. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Rīga: Lielvārds, 2003. 2. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 3. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

e-mācību kurss "Kompozīcija un mākslas valoda", Spulle-Meiere I., Reimandova I.,2012.

Piezīmes

Dizains un amatniecība