Kursa kods MākZ3027

Kredītpunkti 2

Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss „Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrācija” apskata jautājumus par dizaina jēdzienu, vēsturi, virzieniem un daudzveidību, radošo industriju kā mākslas, kultūras, dizaina, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju sintēzi. Sniedz tradicionālā un jaunā dizaina izpratni. Analizē dizaina ilgtspējīgas attīstības koncepciju un ekoinovāciju pielietojumu. Sniedz ieskatu ārvalstu un Latvijas dizaineru darbībā un situācijas dizainā analīzi, dizainu kā komunikāciju. Kursā apgūst intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pamatjēdzienus, nereģistrējamās un reģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesība

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – Beidzot kursu students zina dizaina veidošanas teoriju, veidus un funkcijas, vēsturi, saprot jaunradītā intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi. Zina likumdošanu preču zīmju un dizainparaugu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.
• prasmes – Prot izstrādāt un analizēt dizaina paraugus, izstrādājumus, to attīstības koncepciju, prot meklēt internetā preču zīmes un dizainparaugus dažādos informācijas avotos.
• kompetence – Studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes un produktu dizaina veidošanas metodiku profesionālajā darbībā un attīstībā, spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes jaunu dizaina izstrādājumu reģistrācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dizaina jēdziens, tā funkcijas. Dizaina vēsture un stili. Dizaina daudzveidība. dizaina veidi.
2 Dizains, māksla, amatniecība. Ieskats redzamāko pasaules un Latvijas dizaineru darbībā. Dizaina produkta analīze.
3 Tradicionālā un jaunā dizaina izpratne. Ilgtspējīgs dizains, ekodizains, ētisks dizains.
4 Dizaina jomas. Identitāte, diferencēšana. Portfolio veidošana.
5 Dizains un produktu attīstības process no uzņēmēju perspektīvas. Produkta dizaina un tā attīstības process, etapi.
6 Uzdevumu noskaidrošanas posms. Konceptuālā dizaina posms. Ieviešanas posms. Detalizēta dizaina posms.
7 Dizaina koncepta izstrāde. Tirgus analīze, mērķauditorijas noteikšana. Materiālu un tehnoloģiju apzināšana.
8 Ražošanas posmu un produkta attīstības analīze, produkta testēšana. Prototipu izstrāde.
9 Iespējamie kvalitātes aspekti mūsdienu dizaina vērtējumam. Funkcionalitāte, estētika, ergonomika un inovitāte.
10 Tēla, funkcijas (lietojamības) aspekti dizaina vērtējumā. Radošās domāšanas tehnikas.
11 Dizains kā konkurētspējas elements. Dizaina pievienotā vērtība. Latvijas dizaina situācijas raksturojums.
12 Intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību jēdzieni. Nereģistrējamo un reģistrējamo intelektuālo īpašumu aizsardzība.
13 Jaunu dizaina izstrādājumu intelektuālā īpašuma tiesību objekti, subjekti.
14 Starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.
15 Preču zīmju klasifikatori un meklēšana Internetā. Dizainparaugu klasifikatori un meklēšana Internetā.
16 Jaunu dizaina izstrādājumu noformēšana reģistrācijai un reģistrācijas procedūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi novērtēti praktiskie darbi un prezentācijas, dizaina izstrādājuma noformēšana reģistrācijai un tā prezentācija.

Pamatliteratūra

1. Beringtons B. Vizuālā komunikācija. sia “Jāņa Rozes apgāds” 2009. 240 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R. Ķekava (Rīgas raj.) : Vaidelote, 1999. 559 lpp.
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. – R.: Juglas tipogrāfija, 2000. 206 lpp.
4. Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R.: Merkūrijs LAT, 191 lpp.

5. Aspelund, K., The design process. New York: Fairchild Books, 2010, 304 p.

Papildliteratūra

1. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 91 lpp.
2. Hellers R. Prasme pārdot. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 72 lpp.
3. Drysdale J. Design’s iron fist. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/.
4. Milton, A., Rodgers, P. Research Methods for Product Design. Laurence KIng Publishing, 2013, 190 p.

5. Milton, A., Rodgers, P. Product Design. Laurence King Publishing, 2011, 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa., ISSN 1407-7027
2. Free online magazines for Designers. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/
3. Commucation Arts. [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2016.]. Pieejams: www.allyoucanread.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā pilna laika un nepilna laika studijās.