Kursa kods MākZ3025

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana IV

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3019, Padziļinātā zīmēšana III

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu konstruēšanu, ēnošanu telpiskuma veidošanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām (zīmuli, ogli, sangīnu, flomasflomasteriem). Attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, ķermeņa daļu studijas ģipsī un modeļos, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava), kā arī arhitektūras formas. Tiek veikti īstermiņa un ilgtermiņa darbi, pakāpeniski palielinot sarežģītības pakāpi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus, kuri sastāv no vairākiem priekšmetiem, ģipša detaļu un ģipša galvu atlējumus.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi, attēlojot priekšmetus, dabas elementus, ēku fragmentus un vides objektus.
Kompetences: Studenti radoši spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā attīstībā
Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Skices. 2 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Tehnika : flomasteri, krāsainie zīmuļi . 3 Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Tehnika : flomasteri, krāsainie zīmuļi . 4 Vides elementu zīmēšana. Uzstādījums : krēsls, taburete. Skices. 5 Ģipša akanta lapas zīmēšana. 6 Ģipša akanta lapas zīmēšana. 7 Ģipša akanta lapas zīmēšana. 8 Kapiteļa zīmēšana. 9 Kapiteļa zīmēšana. 10 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss. 11 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss. 12 Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss. 13 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis. 14 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis. 15 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis. 16 Ģipša galva. Tehnika: zīmulis.
Laboratorijas darbu saraksts:

1. Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Skices. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par vecu ēku skicēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
2. Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Tehnika: flomasteri, krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par vecu ēku zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
3. Koka elementu zīmēšana. Uzstādījums: krēsls, taburete. Skices. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par mēbeļu skicēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
4. Tērpu zīmēšana. Aktuālās tendencies. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par audumu un tērpu skicēšanu, mūsdienu tendencēm, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
5. Ģipša akanta lapas zīmēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes akanta lapu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
6. Kapiteļa zīmēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmeskapitelu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
7. Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes ģipša sejas detaļu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
8. Ģipša galva. Tehnika: zīmulis. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes ģipša galvu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.

Pamatliteratūra

Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers. Roselien: Steur and BIS Publishers; 2007. 253 p. Pipes A. Drawing for designers. London: Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Glinisa Barnsa M. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete book of Drawing techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искуство рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns, ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407 - 7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.