Kursa kods MākZ3025

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana IV

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3019, Padziļinātā zīmēšana III

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu konstruēšanu, ēnošanu telpiskuma veidošanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām (zīmuli, ogli, sangīnu, flomasflomasteriem). Attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, ķermeņa daļu studijas ģipsī un modeļos, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava), kā arī arhitektūras formas. Tiek veikti īstermiņa un ilgtermiņa darbi, pakāpeniski palielinot sarežģītības pakāpi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir kompetenti izmantot zināšanas un prasmes, pārzina un prot lietot dažādas zīmēšanas un grafikas tehnikas profesionālajā darbībā un attīstībā.
Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos.

Kursa saturs(kalendārs)

Laboratorijas darbu saraksts:

1. Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Skices. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par vecu ēku skicēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 1h
2. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Tehnika: flomasteri, krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par vecu ēku zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 2h
3. Koka elementu zīmēšana. Uzstādījums: krēsls, taburete. Skices. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par mēbeļu skicēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.)12h
4. Tērpu zīmēšana. Aktuālās tendencies. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par audumu un tērpu skicēšanu, mūsdienu tendencēm, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains,) 12h;
5. Ģipša akanta lapas zīmēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes akanta lapu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 3h
6. Kapiteļa zīmēšana, skicēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes kapitelu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 2h
7. Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Acs, deguns, auss. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes ģipša sejas detaļu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 4h
8. Ģipša galva. Tehnika: zīmulis. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes ģipša galvu zīmēšanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;

7. izaugsme 1 punkts.

Pamatliteratūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 408 lpp.
ISBN: 978-9934-0-4249-2;
Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen., Roselien Steur and BIS Publishers, 2007. 253 p.
Pipes A. Drawing for designers. Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

Lovell H. Drawing Fashion & Style: A Step-by-Step Guide to Drawing Clothes, Shoes and Accessories Paperback. 2012. 127 p.
Takamura Z. Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners. Rockport Publishers, 2012. 224 p.
Ivanova I.V. Men's wear fashion illustration resource book: Figure drawing templates with fashion design sketches (pencil drawing techniques). Fashion Croquis. Volume 3. Art Design Project, 2017. 184 p.
Miller S. T. Drawing Fashion Accessories. Laurence King Publishing, 2012. 192 p.
Stem S. Designing Furniture from Concept to Shop Drawing. Taunton Press, 1989. 215 p.
Modes dizaina rokasgrāmata. Principi, paņēmieni un digitālās tehnoloģijas. D.Ārmstronga, V.Ārmstrongs, K.Teithema, D.Šīmens. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 160 lpp. ISBN: 978-9934-0-4153-2;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns. ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407 - 7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.