Kursa kods MākZ3019

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana III

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus, kuri sastāv no vairākiem priekšmetiem, ģipša detaļu un ģipša galvu atlējumus.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi, attēlojot priekšmetus, dabas elementus, ēku fragmentus un vides objektus.
Kompetences: Studenti radoši spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā attīstībā
Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Klusā daba. Augļu un dārzeņu zīmēšana dažādās tehnikās . 2 Klusā daba. Augļu un dārzeņu zīmēšana . Krāsaino pildspalvu tehnika . 3 Augļu un dārzeņu, dzīvnieku zīmēšana . Punktu tehnika. 4 Augļu un dārzeņu, dzīvnieku zīmēšana . Punktu tehnika. 5 Sadzīves priekšmetu zīmēšana. Konstruēšana 6 Sadzīves priekšmetu zīmēšana . Ēnošana. Jaukta tehnika. 7 Sadzīves priekšmetu zīmēšana . Ēnošana. Jaukta tehnika. 8 Gaismēnu attiecības, tonalitāte. 9 Gaismēnu attiecības, ēnošana. 10 Ziedu zīmēšana. Krāsaino zīmuļu un pasteļzīmuļu tehnikas. 11 Ziedu zīmēšana. Krāsaino zīmuļu un pasteļzīmuļu tehnikas. 12 Ziedu zīmēšana. Krāsaino zīmuļu un pasteļzīmuļu tehnikas. 13 Grafika. Dobspiede. 14 Interesantu dabas un vides formu zīmēšana. 15 Interesantu dabas un vides formu zīmēšana. 16 Arhitektūras formu zīmēšana.
Laboratorijas darbu saraksts:
1. Augļu un dārzeņu zīmēšana. Autortehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par augļu un dārzeņu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
2. Dzīvnieku zīmēšana. Faktūras. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu faktūru un tekstūru zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
3. Sadzīves priekšmetu zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes dažādu zīmēšanas tehniku lietošanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
4. Ziedu zīmēšana. Krāsaino zīmuļu tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par ziedu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
5. Pilsētvides zīmējums. Ainavas. Tehnika-akvarelzīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par vides zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
6.Grafikas tehnikas.. Dobspiede. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādām grafikas tehnikām un to izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
7. Ģipša arhitektūras formu zīmēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par arhitektūras formu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
8. Apģērbs. Tērpa zīmējums. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par tērpu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
9. Interesantu dabas un vides formu zīmēšana. Mēbeles. Detaļas. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu vides objektu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai ,paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.

Pamatliteratūra

Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers. Roselien: Steur and BIS Publishers, 2007. 253 p. Pipes A. Drawing for designers. London: Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Glinisa Barnsa M. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Felder E., Emmett E. The Complete book of Drawing techniques. London: Kandour, 2005. 128 p. 3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina Studija. Rīga: Neputns, ISSN 1691 - 3094. 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407 - 7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.