Kursa kods MākZ3019

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana III

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir kompetenti izmantot zināšanas un prasmes, pārzina un prot lietot dažādas zīmēšanas un grafikas tehnikas profesionālajā darbībā un attīstībā.

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos.

Kursa saturs(kalendārs)

Laboratorijas darbu saraksts:
1. Augļu un dārzeņu zīmēšana. Autortehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par augļu un dārzeņu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 4h
2. Dzīvnieku zīmēšana. Faktūras. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu faktūru un tekstūru zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 4h
3. Sadzīves priekšmetu zīmēšana. Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes dažādu zīmēšanas tehniku lietošanā, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 2h
4. Ziedu zīmēšana. Krāsaino zīmuļu tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par ziedu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
2 h
5. Pilsētvides zīmējums. Ainavas. Tehnika-akvarelzīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par vides zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 2 h
6.Grafikas tehnikas.. Dobspiede. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādām grafikas tehnikām un to izmantošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā. 2h
7. Ģipša arhitektūras formu zīmēšana. Tehnika- zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par arhitektūras formu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.4 h
8. Apģērbs. Tērpa zīmējums. Aksesuāru zīmēšana. Apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes par aksesuāru zīmēšanu konstruēšanu. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains, 8h) Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par tērpu zīmēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.
9. Interesantu dabas un vides formu zīmēšana. Radošuma attīstīšanas uzdevumi.Mēbeles. Detaļas. . (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.8h) Jaukta tehnika. Iegūst zināšanas un prasmes par dažādu vides objektu, apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents zināšanas un prasmes izmantot turpmākajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai ,paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;

7. izaugsme 1 punkts.

Pamatliteratūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 408 lpp.
ISBN: 978-9934-0-4249-2;
Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen. Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253 p.
Pipes A. Drawing for designers. Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

Lovell H. Drawing Fashion & Style: A Step-by-Step Guide to Drawing Clothes, Shoes and Accessories Paperback. 2012. 127 p.
Takamura Z. Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners. Rockport Publishers, 2012. 224 p.
Ivanova I.V. Men's wear fashion illustration resource book: Figure drawing templates with fashion design sketches (pencil drawing techniques) (Fashion Croquis). Volume 3. Art Design Project, 2017. 184 p.
Miller S.T. Drawing Fashion Accessories. Laurence King Publishing, 2012. 192 p.
Stem S. Designing Furniture from Concept to Shop Drawing. Taunton Press, 1989. 215 p.

Periodika un citi informācijas avoti

https://epdf.pub/figure-drawing-design-and-invention93bd4f0440e543cbca4d66ce048a154d62160.html
https://www.youtube.com/watch?v=dwZX5H3QQ_4
https://www.youtube.com/watch?v=_T5zk0M2qjg
https://www.youtube.com/watch?v=S3DCx0TzNRw
https://www.youtube.com/watch?v=BFfU4ON3ch4
https://www.youtube.com/watch?v=hwa83jVU19U

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.