Kursa kods MākZ3016

Kredītpunkti 2

Padziļinātā zīmēšana I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos.

Kursa saturs(kalendārs)

Laboratorijas darbu saraksts:
1. Līniju veidu vingrinājumi. Taisnas līnijas, liektas līnijas, elipses. Tehnika-zīmulis. Iegūst štrihošanas prasmes. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
2.Kuba ēnošana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.6h
3.Taisnstūra ēnošana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 4h
4. Lodes ēnošana. Konusa zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
5.Cilindra zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
6. Prizmas konstruēšana un formas veidošana ar gaismēnām. Tehnika-zīmulis. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.2h
7. Ātrā skicēšana. Dabas elementu zīmēšana. Tehnika krāsainie zīmuļi. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā. 2h
8. Pilsētvides zīmējumi. Tehnika jaukta. Interesantu vides elementu zīmēšana. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.4h
9. Asociatīvi zīmējumi. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Tehnika jaukta. Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Ir kompetents izmantot turpmākajā darbībā.4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu veikšana atbilstoši tēmai , paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi tiek veikti atbilstoši tēmām. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;

7. izaugsme 1 punkts.

Pamatliteratūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015;408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina Studija. Rīga: Neputns. ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407 - 7027.
3. Veer Catalog. Free online magazines [tiešsaiste] [skatīts: 2016.gada 22.marts]. Pieejams http://http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.