Kursa kods MākZ2016

Kredītpunkti 1

Kompozīcija un krāsu mācība II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Kursa anotācija

Kompozīcija un krāsu mācība ietver lielumu, formu, krāsu un materiālu dažādību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, krāsu, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas un izpratne par kompozīcijas uzbūves veidiem un attēlošanas pamatprincipiem, to pielietojumu: reljefa, apjoma, formas un krāsu attēlošanu, savstarpējās sakarības-teorijaskontroldarbs.
Prasmes: prasmes radoši un patstāvīgi darboties reljefa un virsmas faktūru, formu variācijās un izteiksmes veidos plaknē un apjomā ( skices, darba lapas, planšetes, telpiski objekti u.c.).-praktiskie darbi.
Kompetence: spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai izgatavotu un izmantotu praktiskos darbus kā mācību metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus; spēj radoši un patstāvīgi domāt un darboties kompozīcijas darbu veidošanā, analizēt un vērtēt darba kvalitāti, argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē-patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Krāsu aplis. Pamatkrāsas, kontrastkrāsas.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
2.Krāsu psihofizioloģiskā nozīme. Krāsu salikumi, pielietojums.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
3.Faktūras un krāsu atspiedumi. Krāsu pārejas dabas elementos.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-faktūrdarbi, atspiedumi, darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
4.Harmoniskas un krāsu kontrastu kompozīcijas.
(skices, darba lapas; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-A4 aplikācijas)
5.Materiālu, tehniku sintēze. Virsmas apdares veidi.
(skices, darbs ar papīru un krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar papīru un krāsu)
6.Priekšmetu proporcijas.
(skices, darbs ar papīru, grafiku un krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-iesaiņojuma dizains)
7.Telpiskuma izjūta.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- iesaiņojuma dizains)
8.Forma, zīme, simboli.
(skices, darbs ar papīru, grafiku un krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
9.Izvēles kompozīcijas. Gaismas, virsmas un krāsu saskaņa.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- planšete 30x30cm krāsu kompozīcijas)
10. Priekšmetu siluets, kontūrlīnija. Stilizācija.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- stilizēts siluets, kontūrlīnija)
11. Reljefas kompozīcijas.
(skices, darbs ar papīru un krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar krāsu, aplicēti atspiedumi)
12. Asociatīvā domāšana. Asociāciju nozīme, veidi.
(skices, darbs ar krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
13. Simetriskas kompozīcijas. Asimetriskas kompozīcijas.
(skices, darbs ar papīru, krāsu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- simetriskas/asimetriskas kompozīcijas)
14. Kolāža. Mozaīka.Asamblāža.
(skices, rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-kolāža/asamblāža)
15. Forma, tās uzbūve un dažādība.
(skices, darbs ar formu; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formu kompozīcijas)
Kontroldarbs
16. Telpisku priekšmetu uzbūve.
(skices, darbs ar telpiskiem priekšmetiem; rezultāts-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-darbs ar telpisks objekts)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Prasības eksāmena atzīmes iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā ( skices, darba lapas, planšetes, radošie darbi u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, planšetes, radošie uzdevumi- apkopoti, pielietoti informatīvi resursi; mākslas, kultūras, laikmetīgas mākslas un dizaina materiāli, mākslinieciska jaunrade, radošums- atbilstoši tēmām un uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.
6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Pamatliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp. 2. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 98 lpp. 3. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 66 lpp. 4. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010. 116 lpp.

Papildliteratūra

1. Blīgzna K. Līnijas, laukumi, kompozīcijas. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 47 lpp. 2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. 3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 64 lpp. 4. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95 c. 5. Иттен И. Искусство формы. Москва: Д. Аронов, 2004. 135 c.

Periodika un citi informācijas avoti

e-mācību kurss "Kompozīcija un mākslas valoda", Spulle-Meiere I., Reimandova I.,2012.

Piezīmes

Mājas vide izglītībā,
Dizains un amatniecība