Kursa kods LauZP015

Kredītpunkti 1

Ģeoloģija un augsnes zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar ģeoloģiskajām lauku darbu metodēm un paņēmieniem un praktisko iemaņu un paņēmienu apgūšana augšņu diagnostikā lauka apstākļos. Sistemātiska novērojumu veikšana un datu ievākšana ģeoloģisko griezumu, augsnes karšu sastādīšanai un zemes vērtēšanai. Iegūto mērījumu datu interpretācija, lai izprastu sakarības starp pētītās teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, reljefu un nogulumiem, kā augsnes cilmiežiem. Iepazīšanās ar pētītās teritorijas augsnēm un to daudzveidību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par augsnes un ģeoloģiskajām lauku pētījumu metodēm un augšņu diagnostiku lauku apstākļos un prasme tās pielietot. Zināšanas un izpratne par augsnes veidošanās procesiem, saistībā ar konkrētas vietas ģeoloģisko uzbūvi, reljefa un hidroloģisko apstākļu īpatnībām.
• Prasmes raksturot konkrētas vietas ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko situāciju, sastādīt ģeoloģisko griezumu, aprakstīt, klasificēt un bonitēt augsnes, veikt vienkāršākās analīzes lauka apstākļos, sagatavot pētījumu pārskatu un tematiskās kartes.
• Kompetence patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar ģeoloģiju un augsnes tematiku saistītos jautājumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Eksodinamisko procesu izvērtējums, urbumu trases ierīkošana. Augšņu diagnostika, apraksts un kartēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ir iespējams kārtot, ja ir paveikti pasniedzēja uzdotie lauku un kamerālie darbi, atbilstoši noteikumiem sagatavota un noformēta prakses atskaite. Prakse tiek ieskaitīta pēc atskaites aizstāvēšanas.

Pamatliteratūra

1. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
2. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata.Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 235 lpp.
2. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās "Vide un ūdenssaimniecība" un "Ainavu arhitektūra un plānošana".