Kursa kods LauZ6135

Kredītpunkti 5

Netradicionālie lauksaimniecības dzīvnieki

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība80324818/02/2016Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author prof.

Daina Jonkus

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programma truškopībā 2011. gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2016. gadam [tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/ciltsdarba_programma.pdf.
2. Ciltsdarba programma truškopībā 2013. - 2018. gadam. Elektroniki pieejama http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
3. Ciltsdarba programmas briežkopībā [tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti
2. Journal of Animal Breeding and Genetics. Online ISSN: 1439-0388

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.

Kursa anotācija

Maģistranti iepazīstas ar netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku: trušu, kažokzvēru un biežu audzēšanas tautsaimniecisko nozīmi. Kursa apguvē pievēršas dzīvnieku produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Apgūst trušu, kažokzvēru un briežu audzēšanas metodes, ēdināšanas pamatprincipus un to turēšanai piemērotās tehnoloģijas. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dzīvnieku produkcijas ieguvi un kvalitāti. Analizē pārraudzībā uzkrāto informāciju, vērtē to atbilstību ciltsdarba programmas mērķiem, novērtē nozares attīstības perspektīvas Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst:
• zināšanas par Latvijā izmantoto netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskajām īpašībām, sugai raksturīgās produkcijas ieguves pamatprincipiem, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijām, iegūtās produkcijas kvalitāti raksturojošiem lielumiem, ciltsdarba organizēšanu, iegūto rezultātu atbilstību ciltsdarba programmās izvirzītajām prasībām.
• prasmes novērtēt trušu, kažokzvēru un briežu audzēšanai pieejamo šķirņu, krustojumu un asinslīniju piemērotību Latvijas apstākļiem, pamatot ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju izvēli, analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus.;
• kompetence izvēlēties Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes, krustojumu vai asinslīnijas dzīvniekus, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, analizēt iegūtos ciltsdarba rezultātus, piedalīties jaunu ciltsdarba programmu izstrādē, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru.

Kursa plāns

1 Truškopības nozares tautsaimnieciskā nozīme. Trušu bioloģiskās īpašības, šķirnes.
2 Truškopības produkcija, tās ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas.
3 Trušu produktivitāti raksturojošās pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze.
4 Trušu audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas.
5 Seminārs: trušu produktivitāti raksturojošas pazīmes, tās ietekmējošie ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori.
6 Kažokzvēru audzēšanas tautsaimnieciskā nozīme. Kažokzvēru bioloģiskās īpašības, šķirnes.
7 No kažokzvēriem iegūstamā produkcija, tās ieguvei piemērotākās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas.
8 Kažokzvēru produktivitāti raksturojošas pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze.
9 Kažokzvēru audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas.
10 Seminārs: kažokzvēru produktivitāti raksturojošas pazīmes, tās ietekmējošie ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori.
11 Briežkopības nozares tautsaimnieciskā nozīme. Briežu bioloģiskās īpašības, šķirnes un asinslīnijas.
12 Briežkopības produkcijas, tās ieguvei piemērotās ēdināšanas un teurēšanas tehnoloģijas.
13 Briežu produktivitāti raksturojošās pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze.
14 Briežu audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas.
15 Seminārs: briežu produktivitāti raksturijošas pazīmes, tās ietekmējošie ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori.
16 Netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas perspektīvas Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti praktiskie darbi, sagatavoti semināri un to prezentācijas, iegūta ieskaite par semināru tematiku. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Rancāns Dz. Truškopība. Rīga, 2014 240 lpp.
2. Skriba G. Staltbriežu izcelsme, izplatība un audzēšana Latvijā. Rīga, 2011. 615 lpp.
3. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 S.
4. Molecular and Quantitative Animal Genetics. Edited by Hasan Khatib. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 2015. 336 p. ISBN 978-1-118-67740-7