Course code LauZ6134

Credit points 5

Vegetable Science

Total Hours in Course200

Number of hours for lectures32

Number of hours for seminars and practical classes48

Independent study hours120

Date of course confirmation18.02.2016

Responsible UnitInstitute of Soil and Plant Science

Course developers

author Augsnes un augu zinātņu institūts

Ina Alsiņa

Dr. biol.

author Augsnes un augu zinātņu institūts

Irina Sivicka

Mg. agr.

Prior knowledge

Ekon2130, Theory of Economics

LauZ2012, Crop Protection

LauZ2040, Soils and Fertilizers

LauZ2042, Soil Science

LauZ3004, Agricultural Entrepreneurship

LauZ3139, Soil Fertility and Fertilizers

LauZ4228, Crop Protection

Course abstract

Deep understanding of biological processes and their interrelationships depending on environmental conditions and development stage of vegetables, aromatic and medicinal plants and cultivated mushrooms. Review of necessary conditions for formation of biomass. The choice of scientifically and practically based traditional and innovative technological operations for the qualitative yield. The research and conservation of genetic resources of aromatic plants and vegetables. Local cultivars. Scientific basis of technological operations for yield and seed growing in open field and greenhouses.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course student will have:
• knowledge about biological processes and their interrelationships depending on environmental conditions and development stage of vegetables, aromatic and medicinal plants and cultivated mushrooms, about positive and negative aspects of local cultivars, about the genetic resources of vegetables and aromatic plants, about progressive plant propagation methods;
• skills to practise the obtained knowledge in vegetable-growing companies and farms, as well as in the research institutions;
• competence to justify scientifically the choice of technological operations for yield and seed growing in open field and greenhouses.

Compulsory reading

1. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
2. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārciņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.
3. Ulmanis J., Nollendorfs V., Kilēvica M. Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām. Talsi: SIA “Kurzemes sēklas”, 1997. 239 lpp.
4. Шуваев Ю. Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков : строительство и эксплуатация сооружений. Выращивание овощей в защищенном грунте. Москва: Маркетинг, 1997. 227 с.

Further reading

1. Lepse L. Morfoloģisko kritēriju un molekulāro marķieru izmantošana gurķu šķirnes ‘Dindoņa zaļie ķekaru’ atjaunošanā: promocijas darbs Dr. agr. zinārniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2004. 110 lpp.
2. Žola I. Dārzeņu audzēšana lauku un segtajās platībās bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 2007. 16 lpp.
3. Вредители и болезни овощных культур. Справочник. А. Вянгеляускайте, Р. Жуклене, Л. Жуклис, С. Пилецкис, Д. Рапшене. Москва: ВО “Агропромиздат”, 1989. 462 c.

Periodicals and other sources

1. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarotā lauksaimniecība” rakstu krājumi. ISSN 2500-9443. ISSN 2500-9451 (elektroniskajam izdevumam).
2. ISHS izdevums “Acta Horticulturae”. ISSN: 0567 - 7572.
3. ISVC izcevums "Vegetable Science". ISSN: 0970-6585.