Kursa kods LauZ6126

Kredītpunkti 5

Zirgu audzēšana

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laine Orbidāne

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par zirgu selekcijas mērķiem, zirgu eksterjera un snieguma pārbaudes novērtēšanas metodēm, to datu izmantošanu ciltsvērtības noteikšanai, audzēšanas programmu izstrādi un īstenošanu zirgu šķirņu uzlabošanai, vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai un šķirņu atjaunošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistrants iegūs:
• zināšanas par dažādu izmantošanas virzienu zirgu selekcijai piemērotām audzēšanas metodēm un programmām, zirgu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu – patstāvīgie darbi, rakstisks eksāmens;
• prasmes izstrādāt audzēšanas programmu zirgkopībā, vērtēt dažādu tipu zirgu raksturojošos lielumus, organizēt zirgu snieguma pārbaudi un izmantot iegūtos datus ģenētiskās kvalitātes noteikšanā – patstāvīgie darbi;
• kompetences analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus, konsultēt un vadīt ciltsdarbu zirgkopībā – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme.
2. Zirgu identifikācijas metodes.
3. Starptautiskā jātnieku sporta federācija (FEI). Jātnieku sporta sacensības, to nozīme zirgkopības nozares attīstībā.
4. Zirgu kvalitāti raksturojošie lielumi.
5. Snieguma pārbaudes veidi.
6. Izcelšanās un tipiskuma vērtēšana. Šķirni raksturojošie izmēri.
7. Eksterjers, tā nozīme dažādu izmantošanas virzienu zirgu tipiem.
8. Darbaspēju noteikšana, tā nozīme zirgu ģenētiskās kvalitātes vērtējumā.
9. 1. patstāvīgais darbs. Zirgu produktivitātes noteikšana un iegūto rezultātu pielietojums.
10. Audzēšanas programmas sporta zirgiem. Radniecīgo un pieļaujamo zirgu šķirņu izmantošana Latvijas siltasiņu zirgu šķirnē.
11. Vietējās apdraudētās zirgu šķirnes, to raksturojums un izmantošanas virzieni.
12. Zirga ciltsvērtības noteikšanas metodes un pielietojums. Selekcijas indeksi.
13. Audzēšanas metožu lietošanas īpatnības zirgkopībā.
14. Pēcnācēju kvalitātes noteikšanas metodes, to pilnveidošanas iespējas.
15. 2. patstāvīgais darbs. Audzēšanas metodes, to pielietojums zirgu šķirņu izkopšanā un saglabāšanā.
16. Zirgu treniņu nozīme darbaspēju noteikšana. Organisma fizioloģiskās un bioķīmiskās izmaiņas treniņa procesā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izstrādāti patstāvīgie darbi; Gala vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu vērtējumiem un rakstiskā eksāmena.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi – zinātniskās literatūras konspekti par pasniedzēja un studenta vienošanās rezultātā izvēlētām tēmām. Katra patstāvīgā darba apjoms vismaz 6 lpp. A4 formāta lapas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Iegūtā atzīme tiek iekļauta gala vērtējumā.
Gala vērtējums sastāv no 2 patstāvīgo darbu vērtējumiem un rakstiskā eksāmena atzīmes vidējā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Davies Morel M. C. G. (1999.) Equine reproductive, psychology, breeding and stud management. – Cambridge: CABI Publishing,– 450 p.
2. Seržāns A. (1986.) Zirgkopība. - R.: Zvaigzne, - 222 lpp.
3. Warren J., Borton A., Hintz H. (1997.) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company.,– 860 p.

Papildliteratūra

1. Baltakmens R. (2000.) Latvietis un viņa zirgs. - R.: A/S "Valters un Rapa", - 383 lpp.
2. Baltakmens R. (1990.) Bērie, sirmie, dūkanie. - R.: Zinātne, - 210 lpp.
3. Bowling A. T. (1997.) Horse genetics. – Wallingford: CAB International,–200p.
4. Schacht Ch. (2012) The sport horse conformation. - Trafalgar Square North Pomfret, Vermont,- 136p.
5. The genetics of the horse (2000.) / A. T. Bowling, A. Ruwinsky. – Oxon: CABI Publishing,– 527 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Lauksaimniecības datu centrs, audzēšanas programmas un nozares likumdošana https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija www.lszaa.lv
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība www.lzb.lv
Pasaules Sporta zirgu audzēšanas federācija www.wbfsh.org.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", apakšvirziens “Lopkopība”