Код курса LauZ6125

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций40

Kоличество часов семинаров и практических занятий40

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса01.11.2011

Разработчики курса

author

Daina Kairiša

author

Daina Jonkus

Предварительные знания

LauZ5143,

LauZ5160,

LauZ5163,

Учебная литературa

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
2. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Dairy cattle husbandry (2004) [Online tiešsaiste]. Wageningen: Agromisa Foundation. 84 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf.
5. House J. (2011) A guide to dairy herd management. [Online tiešsaiste]. Meat and Livestock Australia Limited, North Sydney, 73 p. [viewed skatīts 14.02.2019.] Pieejams: http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf 8.Kemsley P., Jennings N. (2016).
6. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online tiešsaiste]. North Coast Local Land Services. 221 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Дополнительная литература

1. Ernst E., Kalm E. Grundlagen der Tierhaltuhg und Tierzucht. Hamburg: Verlag Paul Paurey, 1994. 266 S.
2. Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding values. [Wallingford]: CAB International, 1996. 187 p.
3. Latvijas brūnās šķirnes govju saglabāšanas programma no 2019. gada un turpmāk. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
4. Audzēšanas programma sarkano šķirņu grupas govīm no 2019. gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
5. LŠDzAS Audzēšanas programma Holšteinas šķirnes govīm no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
6. LHA Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programma no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
7. Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma no 2019. gada Elektroniski pieejams:.
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
8. Jonkus. D. Govju piena produktivitātes pazīmju mainības analīze: promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2007. 179 lpp.
9. Zutere R. Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums: promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2008. 201 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs (Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomy Research, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi.