Code du cours LauZ6115

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours22.03.2011

Auteur du cours

author

Aldis Kārkliņš

Connaissances de base

LauZ3139,

Manuels

1. Riņķis G. (1995). Augsnes un augu ķīmiskā analīze. Jelgava: LLU. 48 lpp.
2. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
3. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. (1990). Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne. 425 lpp.
4. Jansons E. (2006). Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 307 lpp.
5. Jansons E., Meija J. (2002). Kļūdas kvantitatīvajās noteikšanās. Rīga. 155 lpp.
6. Miller J. C., Miller J. N. (1992) Statistics for analytical chemistry. New York, London, Toronto, ....: Ellis Horwood. 227 p.
7. Van Reeuwijk L. P. (2002) Procedures for Soil Analysis, 6th edition. FAO, ISRIC, Wageningen. 105 p.
8. Ринькис Г.Я., Рамане Х.К., Паэгле Т.В., Куницкая Т.А. (1989). Система оптимизации и методы диагностики минерального питания растений. Рига: Зинатне. 196 с.
9. Практикум по агрохимии (1989). Под. ред. В.Г. Минеева. Москва: Изд.-во Московского университета. 304 с.
10. Практикум по агрохимии (1987). Под. ред. Б.А. Ягодина. Москва: Агропроиздат. 512 с.

11. Ринькис Г.Я., и др. (1987). Методы анализа почв и растений. Рига: Зинатне. 174 с.

Ouvrages supplémentaires

1. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1972). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
2. Tan K.H. (2005). Soil Sampling, Preparation, and Analysis, 2nd ed. Boca Raton, London, New York, Singapore: Taylor & Francis. 623 p.
3. Soil Testing and Plant Analysis (1990). Ed. by R. L. Westerman. Madison: SSSA. 784 p.
4. Methods of Soils Analysis (1996). Part 3. Chemical methods. Ed. by J. M. Bigham. Madison: SSSA. 1390 p.

5. Разумов В.А. (1986). Справочник лаборанта – химика по анализу кормов. Москва: Россельхозиздат. 304 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Atbilstoša profila zinātnisko rakstu krājumi un žurnāli.
2. Tematiskās planšetes.
3. Informācija katedras vitrīnās.
4. Materiāli E-studiju vietnē.

5. Zinātniskās publikācijas, INTERNET resursi.