Kursa kods LauZ5153

Kredītpunkti 2

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
• Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija
• Spēj sagatavot publikāciju maģistrantu zinātniskai konferencei- sagatavota publikācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba pētniecības datu apstrāde.
2. Eksperimentu rezultātu matemātiskā apstrāde.
3. Eksperimentu kļūdu vērtējums.
4. Eksperimentu rezultāti.
5. Eksperimentu rezultātu primārā analīze.
6. Publikācijas sagatavošana “TF student un maģistrantu zinātniskai konferencei” vai pielīdzinātai konferencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot semestrī paveikto. Jāiesniedz sagatavota zinātniskā publikācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Eksperimentu veikšana un rezultātu apstrāde.
Publikācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē, sagatavota zinātniskā publikācija..

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne, Jelgava, 2011. Pieejami elektroniski 2014.g. noteikumi http://www.tf.llu.lv/getfile.php?id=2867
2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli TF mājas lapā http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm.Skatīts14.09.2010.

Papildliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf

Piezīmes

Obl.: TF Inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.