Kursa kods LauZ5152

Kredītpunkti 1

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
• Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija
• Spēj pareizi noformēt publikāciju svešvalodā- noformēta publikācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas izvēle.
2. Maģistra darba vadītāja izvēle un tēmas apstiprināšana institūtā
3. Maģistra darba izstrādes grafika sastādīšana.
4. Darba hipotēze, tās formulējuma izstrāde.
5. Darba mērķis, mērķa formulējums.
6. Darba uzdevumi, to formulējums.
7.Vispārīgā situācijas analīze, ievada melnraksts.
8. Ar darba tēmu saistīto zinātnisko aktivitāšu plans
9. Zinātniskās publikācijas noformēšana konferencei “Students on their way to science” vai tai pielīdzinātai konferencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot paveikto. Sagatavotā publikācija jāiesniedz papīra formātā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba nosaukuma un ievaddaļu formulēšana
Prezentācijas sagatavošana par paveikto, publikācijas noformēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē un izstrādāta noformēta publikācija angļu valodā.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf

Papildliteratūra

1. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga:Zvaigzne, 1989.

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.