Kursa kods LauZ5132

Kredītpunkti 4

Pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Paura

Dr. agr.

author viesdoc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

author prof. (Emeritus)

Dainis Lapiņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Informācija par objekta izvēli, tā pamatojuma saistība ar tēmu un uzdevumiem. Statistisko radītāju apraksts, salīdzināšana, interpretācija. Laiks, telpa, dinamikas rindu analīze. Kvalitatīvo pazīmju sakarību izpēte. Parciālās un multiplās korelācijas aprēķinu metodoloģija. Sinergisma un antagonisma izpēte. Kritiskie punkti bioloģisko sistēmu attīstībā. Indeksu un loģisko funkciju lietošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst zināšanas par pētnieciskā darba plānošanas principiem: atkārtojumu skaitu, hipotēzes pamatojumu, darba strukturējuma saistību ar izvēlētajiem datu apstrādes paņēmieniem, kā arī pētniecības objektu kā dinamisku sistēmu raksturošanas iespējām un zinātniskās izpētes, saistībā ar vidi, kritērijiem.
Apgūst prasmes:1) saistīt tēmas, darba mērķa, uzdevuma formulējumus, kā arī darba plānā strukturētu satura rādītāju ar datu apstrādes un analīzes metodēm; 2) skalāru un neparametrisku kopu, kā arī dinamikas rindu analīzi; sinergisma un antagonisma izpēti; 3) veikt skalāru lielumu sakarību izpēti, parciālās korelācijas aprēķinus; 4) darbam ar liela apjoma kopām SPSS vidē.
Maģistrants ir kompetents: 1) zinātniski pamatot izvirzīto hipotēžu ticamību; 2) izpildīt pētnieciskā darba pārskatā iekļauto datu, tajā skaitā liela apjoma kopu, matemātisko analīzi; 3) izmantot biometriju kā zinātniskā vispārinājuma sākotnējo un iespējamo metodoloģisko paņēmienu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētījumu objekta robežu izvēle saistībā ar tēmu, mērķi un uzdevumiem. Heterogenu kopu analīze.
2 Aprēķini MS Excel un SPSS ar skalāriem lielumiem. Analīzes secība un profesionālā interpretācija.
3 Laiks, dinamikas rindas, telpa, to izmantošana bioloģisko sistēmu analīzē.
4 Patstāvīgā darba kontrole.
5 Neparametriskās kvalitatīvās pazīmes. Kvalitatīvo pazīmju korelācija. Darbs MS Excel vidē.
6 Liela apjoma kopu ar nominālajām, ordinālajām un skalārām pazīmēm analīze SPSS.
7 Homogenas sistēmas. Sinergisma un antagonisma efektu, pazīmes ietekmes īpatsvaru, stabilitātes izpēte.
8 Patstāvīgā darba kontrole.
9 Daudzu pazīmju lineāro sakarību ciešums, parciālās un multiplās korelācijas aprēķinu pamatojums.
10 Kvalitatīvo pazīmju korelācija. Korelāciju aprēķini SPSS.
11 Iekš klašu korelācija. Faktoru mijiedarbības efektu un to būtiskuma izpēte heterogenās sistēmās.
12 Nelineāro sakarību analīze. Kritiskie punkti dinamisko sistēmu attīstībā, prognoze.
13 Patstāvīgā darba kontrole.
14 Indeksi bioloģisko sistēmu vērtējumā. Loģiskās funkcijas, to izmantošana lineāro komplekso modeļu veidošanā.
15 Attēlu, tabulu veidošana ar ticamības līmeņiem. Literatūras saraksta veidošana pielietojot datortehniku.
16 Patstāvīgā darba kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iepriekšējā patstāvīgā darba pozitīvi kontroles rezultāti. Vērtējums - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 349 lpp.
2. Lapiņš D. Pētījumu metodoloģija. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, LF, 2010. 80 lpp.
3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogrammas. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Papildliteratūra

1. Handbook of data analysis / Edited by Hardy M., Bryman A. London, 2004. 704 p.
2. Goša Z. Statistika. Rīga: LLU, 2003. 334 lpp.
3. Bieži lietoti jēdzieni un termini: skaidrojošā vārdnīca / sast. Larisa Vjatere, Ilze Vjatere. Rīga: Avots, 2004. 621 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība"