Kursa kods LauZ5107

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiju projektēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauku darbu veikšanas agrotehniskie noteikumi, plānojamā raža. Tehnikas darbu raksturojošie rādītāji. Tehnikas izmantošanas izmaksu aprēķina metodes. Mašīnagregātu komplektēšana, tā darba rezultātu aprēķini. Datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiju tehniski – ekonomiskajos rādītājus: agregātu ražīgums, degvielas un darba patēriņš, izmaksas, izskaidrot augkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģiskos procesus. Mājas darbs.
2. Pratīs izstrādāt tehnoloģiskās kartes labības, kartupeļu, eļļas augu un zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādītās tehnoloģiskās kartes. Paredzēti 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Spēj izvērtēt tehnoloģiskās kartes, to aprēķinus, projektēšanas gaitu, optimālu tehnoloģiju izvēles kritērijus, tehnisku līdzekļu salīdzinoša vērtējuma iespējas, analizēt labības, kartupeļu, linu, lopbarības, rapša ražošanas tehnoloģiju variantus dažāda lieluma saimniecībām. Paredzēti 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par tehnoloģiju 1h.
2. Tehnoloģiskā karte kā tehnoloģiju projektēšanas sastāvdaļa 1h.
3. Mašīnagregātu komplektēšana 1h.
4. Datorprogrammas tehnoloģiju aprēķiniem 1h.
5. Tehnoloģiju modernizācija nosakot efektivitāti 1h.
6. Ekspresmetode tehnikas amortizācijas izmaksu salīdzināšanai 1h.
7.Optimālas sējplatības izvēles metode 1h. Kontroldarbs:Tehnoloģiju projektēšanas nozīme laukkopībā.
8. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes 1h.
9. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes 1h.
10. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: labība, kartupeļi, cukurbietes 1h.
11. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras 1h.
12. Svarīgāko laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju projektēšanas aprēķini: linšķiedra, lopbarības kultūras 1h.
13. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādos saimniekošanas intensitātes variantiem 1h.
14. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādos saimniekošanas intensitātes variantiem 1h.
15. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādos saimniekošanas intensitātes variantiem 1h.
16. Izstrādāt augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskās kartes dažādos saimniekošanas intensitātes variantiem 1h. Kontroldarbs: Tehnoloģiskās kartes izstrādes parametri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Field H. L. Introduction to Agricultural Engineering Technology. A Problem Solving Approach. New York: Springer, 2007. 389 p.
2. Сельскохозяйственная техника и технологии. И.А.Спицин, А.Н.Орлов, В.В.Ляшенко. Москва: Колос, 2006. 647 с.
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.
4. Vilde A., Ruciņš Ā, Viesturs D.. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp.

Papildliteratūra

1. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde: Aprēķinu metodiskie norādījumi. LLU: sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Atkārt., papild. izd. Jelgava: LLU, 1994. 57 lpp.
2. Kopiks N., Viesturs D., Balode R. Laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju analīzes metode. LLU Raksti, Nr.16 (293), 1998. B - tehniskās zinātnes, 129 - 135. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"