Kursa kods LauZ5034

Kredītpunkti 4

Barības vērtēšanas sistēmas

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums04.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

Kursa anotācija

Barības enerģijas un barības vielu (proteīna, ogļhidrātu, lipīdu, to funkciju u.c.) vērtēšanas sistēmas kā barības līdzekļu kompleksās barotājvērtības noteikšanas sastāvdaļas. Barības vielu sagremojamība kā barības līdzekļu vērtības kritērijs. Faktori, kas ietekmē barības vielu sagremojamību. Barības sagremojamības noteikšanas metodes "in vivo" un "in vitro".

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas par barības enerģijas un barības vielu vērtēšanas sistēmām. Ieskaitīti semināri. Apgūs prasmi novērtēt barības līdzekļus pēc dažādiem kritērijiem un lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā, izvēlēties labāko un piemērotāko vērtēšanas sistēmu. Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Studenti būs kompetenti izskaidrot un pamatot barības līdzekļu dažādās vērtēšanas sistēmas. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības līdzekļu kompleksā vērtēšanas sistēma, tās attīstības vēsture.
2. ES un ASV lietotās barības līdzekļu kompleksās vērtēšanas sistēmas.
3. Barības vielu sagremojamība kā barības līdzekļu kompleksās vērtēšanas sistēmas sastāvdaļa. Praktiskie darbi 4h.
4. Barības līdzekļu sagremojamības noteikšana.
5. Barības līdzekļu un barības devu sagremojamības ietekmējošie faktori.
1. Seminārs. Barības līdzekļu vērtēšanas sistēmu attīstības vēsture un sagremojamība-4h.
6. Bruto, sagremojamā, maiņas un neto enerģija, kā barības līdzekļu kompleksās barotājvērtības raksturotāji. Praktiskie darbi 4h.
7. Enerģijas noteikšanas metodes un saturs barības līdzekļos dažādu sugu dzīvniekiem. Praktiskie darbi 4h.
2. seminārs. Barības līdzekļu vērtēšana pēc enerģijas veidiem. Enerģijas nepieciešamība dzīvniekiem-4h.
8. Proteīna pilnvērtības un tā izmantojamības vērtēšanas sistēmas, to pielietošana. Praktiskie darbi 4h.
9. Proteīna noārdāmība atgremotāju priekškuņģos, ietekmējošie faktori.
3. seminārs. Proteīna vērtēšana barības līdzekļos dažādu sugu dzīvniekiem-4h.
10. Ogļhidrātu dažādu formu vērtēšanas sistēmas un to nozīme atgremotāju un vienkameru kuņģa dzīvniekiem. Praktiskie darbi 4h.
12. Ogļhidrātu klasifikācija pēc proksimālo un Van Soest`a analīžu kritērijiem.
13. Van Soest`a analīžu metodes kokšķiedras noteikšanā, neitrāli skalotā kokšķiedra un skābi skalotā kokšķiedra.
14. Kokšķiedras izmantošana un tās ietekmējošie faktori.
15. Lipīdu nozīme un vērtējums dzīvnieku ēdināšanā.
4. seminārs. Ogļhidrātu un lipīdu vērtēšana un nozīme dzīvnieku ēdināšanā-4h.
16. Bioloģiski aktīvo vielu ( minerālvielu, vitamīnu un citu) pielietošanas novērtējums un lietderīgums dzīvnieku ēdināšanā. Praktiskie darbi 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi, ieskaitīti semināri, sekmīgi nokārtots eksāmens..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, lai sagatavotos individuālām prezentācijām semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi. Nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. Sagatavotas mutiskas prezentācijas par semināru tēmām, un tās prezentētas. Bez semināru un praktisko darbu izpildes, nevar kārtot rakstisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Osītis U. Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs. Jelgava: LLU, 1996. 95.lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2005. 320.lpp.
3. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 1998. 102.lpp.

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp
3. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
4. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
5. Journal of Animal Science. Published/ American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" izvēles kurss lopkopības specializācijas studiju programmas maģistrantiem