Код курса LauZ5032

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса28.10.2011

Разработчик курса

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Учебная литературa

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364 lpp. 3. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki. LLKC. 2002. 46 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp. 5. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp. 6. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp. 7. McDonald P., Edwards R.A., et al. Elektroniski pieejams: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf

Дополнительная литература

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Dryden G. Animal Nutrition Science. CABI; First edition. 2008, 302.p ISBN- 10: 9781845934125.

Периодика и другие источники информации

Maģistra studiju programma Lauksaimniecība, apakšvirziens Lopkopība, brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).