Kursa kods LauZ5032

Kredītpunkti 4

Barības vielu apgāde

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā ietverts barības vielu raksturojums un nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas ražošanā. Tiek apgūta proteīna un tā formu, ogļhidrātu un to veidu un frakciju, lipīdu un taukskābju grupu, minerālvielu, t.sk. makroelementu un mikroelementu, vitamīnu vajadzība (normas) un apgādes ceļi dažādu sugu, vecuma grupu un produktivitātes virziena dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par barības vielām un to nozīmi dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas ražošanā. Tiek apgūta proteīna un tā formu, ogļhidrātu un to veidu un frakciju, lipīdu un taukskābju grupu, minerālvielu, t.sk. makro- un mikroelementu, vitamīnu vajadzība (normas) un apgādes ceļi dažādu sugu, vecuma grupu un produktivitātes virziena dzīvniekiem. Sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
Maģistranti iegūst prasmes orientēties galveno barības vielu normēšanas principos dažādu sugu un grupu dzīvniekiem, un izvēlēties piemērotākos barības līdzekļus, piedevas un preparātus ēdināšanas normās paredzēto prasību apmierināšanai. Iegūtās prasmes pielietot jaunākajās informācijas tehnoloģijās un orientēties informācijā, publiski uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt. Sekmīgi aizstāvēts referāts.
Maģistranti ir kompetenti iegūtās prasmes un iemaņas izmantot profesionālās pilnveidošanās procesā un zinātniskās literatūras analizēšanā, kā arī veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus dzīvnieku ēdināšanā. Sekmīgi nokārtots studiju kursa eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības vielu iedalījums un nozīme dzīvnieku uzturā.
2. Barības vielu nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas veidošanā.
3. Barības sausna kā kritērijs dzīvnieku un putnu ēdināšanas normēšanā.
4. Kopproteīns, tā nozīme dzīvnieku vielu maiņā un produkcijas veidošanā.
5. Proteīnu iedalījums un raksturojums pēc aminoskābju satura un bioloģiskās pilnvērtības.
6. Proteīna normēšanas principi.
7. Ogļhidrāti, to dažādas formas un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
8. Ogļhidrātu frakciju NDF un ADF nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
9. Koptauki, to nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
10. Koptauku izēdināšanas normas dažādu sugu un grupu dzīvniekiem.
11. Minerālvielas, to normēšana un apgāde dzīvnieku ēdināšanā.
12. Minerālelementu normēšanas principi dzīvnieku ēdināšanā.
13. Dzīvnieku apgādes ar minerālpiedevām organizācija.
14. Vitamīni, to nozīme un apgāde dzīvnieku ēdināšanā.
15. Avitaminozes, hipovitaminozes, hipervitaminozes.
16. Dzīvnieku apgādes ar vitamīniem organizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai maģistranti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu - eksāmenu (rakstiski), maģistrantiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana, referāta prezentēšana un publiska aizstāvēšana atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs studiju kursa iekļautajos jautājumos.
Literatūras studijas, referāta un prezentācijas gatavošana par atsevišķu izvēlēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs vērtējums referātā un eksāmenā. Referāts veido 40% no kopējā vērtējuma un eksāmens 60% no kopējā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364 lpp. 3. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki. LLKC. 2002. 46 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp. 5. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp. 6. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp. 7. McDonald P., Edwards R.A., et al. Elektroniski pieejams: http://gohardanehco.com/wp-content/uploads/2014/02/Animal-Nutrition.pdf

Papildliteratūra

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Dryden G. Animal Nutrition Science. CABI; First edition. 2008, 302.p ISBN- 10: 9781845934125.

Periodika un citi informācijas avoti

Maģistra studiju programma Lauksaimniecība, apakšvirziens Lopkopība, brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).

Piezīmes

LF akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmas Lopkopības apakšvirziena studijās.