Kursa kods LauZ5031

Kredītpunkti 2

Zāles lopbarības ražošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Zāles lopbarības veidi, to kvalitāti raksturojošie parametri. Dažādu lopbarības veidu salīdzinošs vērtējums. Tehnika zāles pļaušanai un ārdīšanai. Tehnika zāles savākšanai un sagatavošanai – preses, smalcinātāji, savācējpiekabes. Lopbarības glabāšana. Lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju izvēle, tās ekonomiskais pamatojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās izskaidrot zāles lopbarības veidus, to kvalitāti raksturojošos parametrus, dažādu lopbarības veidu salīdzinošo vērtējumu, lopbarības izmantošanas nozīmi tautsaimniecībā, zināšanas audzēšanas tehnoloģijās un pielietojamā tehnikā. Mājas darbs
2.Pratīs izstrādāt tehnoloģiskās kartes dažādas zāles lopbarības ražošanai, pamatot sastādīto tehnoloģisko karti. Paredzēti 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Spēs izvērtēt zāles lopbarības ražošanas sastādīto tehnoloģisko karti, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku un izvērtēt izvēlētās tehnikas priekšrocības un trūkumus. Paredzēti 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopbarības zālaugu veidi, to salīdzinošs vērtējums 1h.
2. Siena (irdena, presēta un smalcināta) sagatavošana 1h.
3. Lopbarības konservēšanas teorētiskie pamati 1h.
4. Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas 1h.
5. Skābbarības un skābsiena gatavošanas tehnoloģijas 1h.
7.Ķīmiski konservētās zāles lopbarības gatavošanas tehnoloģijas 1h.
8. Vītskābbarības gatavošana hermetizētos rituļos 1h.
9. Zāles lopbarības sausnas (mitruma) satura un kvalitātes noteikšanas metodes 1h.
10. Dažādu veidu lopbarības ražošanas ekonomika 1h.Kontroldarbs: Lopbarības sagatavošanas veidi un novērtējums.
11. Zāles pļaujmašīnu konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums 1h.
12. Grābekļu un vālotāju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums 1h.
13. Rituļprešu un ietinēju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums 1h.
14. Savācējpiekabju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums 1h.
15. Lopbarības smalcinātāju konstrukciju izpēte un salīdzinošs vērtējums 1h.
16. Konservanta dozatora padeves normas noteikšana un regulēšana 1h. Kontroldarbs: Lopbarības sagatavošanas mašīnu veidi un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D.. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka: LLU UZC, 2004. 125 lpp.
2. Ienesīga tālumnieka saimniecība. Rīga: Avots, 1999. 67-112 lpp.
3. Lapiņš A., Kažotnieks I., Stašāns A.. Skābbarības ražošana. LLKC, Ozolnieki: 1997. 36 lpp.
4. Auziņš V., Kreituzis E.. Rituļskābbarības gatavošana un izmantošana. žurn. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, Nr.7, 1998.

Papildliteratūra

1. E-studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
2. Kravale D. Kāda barība jāsagatavo? Latvijas Lauksaimnieks, Nr.1, 1997.
3. Kemira. AIV Lopbarības sagatavošana plēves seguma stirpā. 1996. 13 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"