Kursa kods LauZ5018

Kredītpunkti 2

Augkopības produkcijas kondicionēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Materiālu birstamība, tilpuma masa, berzes koeficients, mitrums, higroskopiskums. Glabāšanas režīmi, noliktavu konstrukcijas, glabāšanas režīmu nodrošināšanas tehniskie risinājumi. Produktu kondicionēšanas paņēmieni: kaltēšana, aktīvā vēdināšana, hermetizēšana, glabāšana bezskābekļa atmosfērā, ogļskābās gāzes, slāpekļa vidē. Kondicionēšanas tehnika, enerģētika. Transportieri un to izvēles kritēriji.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās izskaidrot augkopības kondicionēšanas jautājumus, kondicionējamo materiālu īpašības un pielietojamās iekārtās. Mājas darbs
2. Pratīs novērtēt kondicionējamo materiālu īpašības un apstrādes īpatnības un pielietojamās tehnikas tehniskos risinājumus. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Spēs izvērtēt iegūtās zināšanas, dos iespēju kompetenti veikt produkcijas kondicionēšanu un patstāvīgi pieņemt lēmumus par optimālu tās realizāciju. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Birstošu materiālu dalāmības pazīmes 2h.
2. Transportieru izvēles pamatojums 1h.
3. Produkta aktīvā vēdināšana 1h.
4. Produktu kaltēšana 1h.
5. Produktu ķīmiskā konservēšana 1h.
6. Produktu glabāšana 2h.Kontroldarbs: Augkopības produkcijas īpašības un vispārīgie kondicionēšanas nosacījumi.
7. Stiebraugu konservēšanas paņēmieni lopbarība 1h.
8. Graudu masas kondicionēšanas paņēmieni 1h.
9. Kartupeļu glabātuves, glabāšanas režīmi 1h.
10. Kāpostu glabātuves, glabāšanas režīmi 1h.
11. Burkānu glabātuves, glabāšanas režīmi 1h.
12. Sīpolu novākšanas, glabāšanas režīmi 1h.
13. Augļu glabātuves, glabāšanas režīmi 2h. Kontroldarbs: Konkrēta augkopības produkcijas veida kondicionēšanas nosacījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi laboratorijas darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности: Учебное пособие для вузов. Москва: Лань, 2005. 208 с.
2. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J. Pankovs, S. Ivanovs, D. Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
3. E studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
4. Ivanovs S., Lazovska V.. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.

Papildliteratūra

1. Donald B. Brooker, Fred W. Baakker - Arkema, Carl W. Hall. Drying and Storage of Grains and Oilseeds. New York, 1992. 450 p.
2. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Boca Raton: CRC Press, 2001. 320 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"