Kursa kods LauZ4258

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības mašīnas I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48242414/02/2017Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof.

Jānis Palabinskis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

LauZ2038, Agronomijas pamati I

LauZ4066, Hidraulika un hidropiedziņa I

Papildliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik-Agricultural Engineering (Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/)
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām.
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā.
• Kompetence lauksaimniecību mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā.

Kursa plāns

1 Arkli
2 Rugaines kultivatori
3 Vienlaidus kultivatori
4 Augsnes frēzes
5 Rindstarpu kultivatori
6 Ecēšas, veltņi, frēzes
7 Kombinētie augsnes apstrādes agregāti
8 Kontroldarbs
9 Organisko mēslu izkliedētāji
10 Minerālmēslu izkliedētāji
11 Graudaugu sējmašīnas
12 Viensēklas sējmašīnas
13 Stādītājmašīnas
14 Augu ķīmiskās aizsardzības mašīna
15 Aerosolu ģenerator
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: b.i., 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.
4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.