Kursa kods LauZ4258

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības mašīnas I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2038, Agronomijas pamati I

LauZ4066, Hidraulika un hidropiedziņa I

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām.
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā.
• Kompetence lauksaimniecību mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Arkli
2 Rugaines kultivatori
3 Vienlaidus kultivatori
4 Augsnes frēzes
5 Rindstarpu kultivatori
6 Ecēšas, veltņi, frēzes
7 Kombinētie augsnes apstrādes agregāti
8 Kontroldarbs
9 Organisko mēslu izkliedētāji
10 Minerālmēslu izkliedētāji
11 Graudaugu sējmašīnas
12 Viensēklas sējmašīnas
13 Stādītājmašīnas
14 Augu ķīmiskās aizsardzības mašīna
15 Aerosolu ģenerator
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: b.i., 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.
4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik-Agricultural Engineering (Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/)
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"