Kursa kods LauZ4109

Kredītpunkti 3

Augkopības izcelsmes izejvielas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Valsts politika pārtikas izejvielu ražošanas atbalstam, nozaru attīstības perspektīvas. Svarīgāko augkopības produkcijas veidu - labības, kartupeļu, eļļas augu un stiebraugu, dārzeņu, augļu un ogu, ārstniecības augu ražošanas un pirmapstrādes tehnoloģiskie procesi. Katra produkcijas veida glabāšanas tehnoloģijas, kvalitātes vērtēšanas metodes un kvalitātes rādītāji. Kultūraugu audzēšanas specifika slēgtajās platībās. Augu laistīšanas sistēmas un iekārtas. Augu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu pielietošana atklātajās un slēgtajās platībās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par augkopības produkcijas svarīgāko veidu (labība, kartupeļi, eļļas augi, augļi, ogas, dārzeņi) ražošanas tehnoloģijām un pārtikas izejvielām nepieciešamās kvalitātes nodrošināšanas iespējām.
Prasmes - prot pielietot gūtās zināšanas augkopības izcelsmes pārtikas izejvielu pārstrādē pārzinot katras konkrētas izejvielas fizikāli mehāniskās, bioloģiskā un ķīmiskās īpašības. Prot izstrādāt un pilnveidot pārstrādes tehnoloģiskos procesus.
Kompetences - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pārtikas ražošanas uzņēmuma vadītājam to vadot un plānojot uzņēmuma ilgtermiņa stratēģisko attīstību ņemot vērā nozares attīstības perspektīvas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts politika augkopības produkcijas ražošanas stabilizācijai.
2 Augkopības izcelsmes produkcijas ražošana un izmantošana.
3 Augkopības izcelsmes produkcijas ražošanas tehniskais nodrošinājums.
4 Labība kā izejviela.
5 Labības pirmapstrāda.
6 Eļļas augu ražošana un pārstrāde.
7 Kartupeļu ražošanas tehnoloģijas.
8 Kartupeļu novākšana un pirmapstrāde.
9 Linu un kaņepju ražošanas tehnoloģijas.
10 Augļi un ogas kā izejvielas.
11 Augļu un ogu novākšana un glabāšana.
12 Lauka dārzeņu un siltumnīcu kultūru audzēšanas tehnoloģijas.
13 Lauka dārzeņu un siltumnīcu kultūru novākšana un glabāšana.
14 Ārstniecība augu audzēšana.
15 Augļu dārzu un dārzeņu platību laistīšana.
16 Augu mēslošana un ķīmiskā aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, iesniegts un sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs. Ieskaites gala vērtējums ir visu sekmīgi uzrakstīto kontroldarbu vidējais vērtējums.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. A. Vilde, Ā. Ruciņš, D. Viesturs. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. LZTI. Jelgava. 2008. 47 lpp.
2. S. Ivanovs, V. Lazovska. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka. 2007. 108 lpp.
3. J. Palabinskis. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava. 2004. 64 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalniņš A. Biodegviela – ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 166 lpp.
2. Smidzinātāju rokasgrāmata. LKIAC, Ozolnieki, 2001. 144 lpp.
3. S.Ivanovs, V.Stramkale. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais kurss TF lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programmas apakšprogrammai „Pārtikas rūpniecības iekārtas”.