Kursa kods LauZ4226

Kredītpunkti 2

Mašīnu tehniskā apkalpošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Tupiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Students saņem individuālu uzdevumu, kuru izpildot jāveic: - uzņēmuma mašīnu parka tehniskās apkalpošanas (TA) darbu plānošana un darbietilpības aprēķins; - uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde; - skices projekta izstrāde kādai noteiktai TA iekārtai vai instrumentam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par mašīnu tehniskās apkalpošanas darbu darbietilpību, nepieciešamā darbaspēka un iekārtu aprēķinu konkrētam uzņēmumam; zināšanas par uzņēmumu mašīnu sektora plānošanu un aprīkojumu.
Prasmes: izstrādāt uzņēmuma mašīnu parka tehniski - ekonomisko un operatīvo tehniskās apkalpošanas plānu. Izstrādāt projektu tehnisko apkopju nestandarta iekārtām.
Kompetence: gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dos iespēju veikt mašīnu tehniskās apkalpošanas bāzes analogu analīzi un izvēlēties katrai konkrētai situācijai izdevīgākās mašīnu sektora būves un to plānojumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Metodiskās norādes kursa projekta izstrādei.
2 Projekta tēmas izvēle un saskaņošana.
3 Precizēta kursa projekta individuāla uzdevuma izsniegšana.
4 Projekta kalendārā plāna izstrāde un apstiprināšana.
5 Uzņēmuma un tā mašīnu parka raksturojums.
6 Mašīnu TA darbietilpības aprēķins.
7 Mašīnu TA darbietilpības aprēķins.
8 Strādājošo aprēķins.
9 TA materiāli tehniskās bāzes analogu izpēte un tehnoloģiskā varianta izvēle.
10 TA materiāli tehniskās bāzes analogu izpēte un tehnoloģiskā varianta izvēle.
11 Uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde.
12 Uzņēmuma TA bāzes tehnoloģiskā projekta izstrāde.
13 TA iekārtas vai instrumenta skices projekts: - analogu analīze; - projekta skices, aprēķini un apraksts.
14 TA iekārtas vai instrumenta skices projekts: - analogu analīze; - projekta skices, aprēķini un apraksts.
15 Projekta kopējie secinājumi un darba noformēšana.
16 Projekta pārbaude un atklātā aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- kursa projekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana un saskaņošana;
- kursa projekta apraksts un grafiskā daļa izstrādāta atbilstoši individuālam uzdevumam un metodiskām norādēm;
- kursa projekts pēc pārbaudes atklāti aizstāvēts: ~ īsi ziņojot par izstrādāto darbu un uzdevumu izpildi; ~ atbildot uz jautājumiem.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 202 lpp.
Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas. [tiešsaiste]. // Mācību līdzeklis. – Jelgava, 2011.– 202 lpp. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams LLU TF Mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=30
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana: laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
4. Auer S, Kletzl W. Hadbuch Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. Ulmer, 2006.

Papildliteratūra

1. Бойко Н.И., Санашян А.Г., Хачкинаян А.Е. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств. Ростов на Дону: Феникс, 2007.
2. Riedl H. Handbuch Praktische Traktortechik. Ulmer, 2006.
3. DLG e.V. - Test Landwirtschaft. [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.dlg.org/testlandwirtschaft.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi : Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.
2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-516.
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obl.: akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Lauksaimniecības tehnika un Uzņēmējdarbība agroservisā apakšprogrammu studentiem.