Kursa kods LauZ4206

Kredītpunkti 2

Graudu kaltēšana un glabāšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Graudu masa, kas vienlaikus ir gan bioloģiski dzīvs objekts, higroskopisks un birstošs materiāls. Graudu kondicionēšanas paņēmieni. Graudu glabāšana: tehnoloģijas, režīmi. Kaltēšanas un glabāšanas tehnoloģiju un procesu kontroles aparatūra. Graudu slāņa aerodinamiskā pretestība. Enerģijas patēriņš 1 kg ūdens iznesei un tā lieluma noteicošie apstākļi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par graudu kā kaltēšanas un glabāšanas objektu, mitruma atdeves mehānismu un to noteicošajiem faktoriem, graudu kaltēšanas tehnoloģijām un pielietojamām iekārtām
Prasmes - novērtēt kaltējamā materiāla īpašības, noteikt optimālos kaltēšanas parametrus, izvēlēties kaltēšanas paņēmienu un pielietojamo kaltēšanas iekārtu
Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt graudu kaltēšanas un glabāšanas jautājumus, sniegt konsultatīvus pakalpojumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus par graudu kaltēšanas jautājumiem

Kursa saturs(kalendārs)

1 Graudu īpašības
2 Graudu pirmapstrāde
3 Graudu tīrīšana un šķirošana
4 Graudu tīrāmās un šķirojamās mašīnas
5 Graudu kaltēšana. Kaltēšanas paņēmieni
6 Graudu aktīvā vēdināšana
7 Graudu aktīvās vēdināšanas iekārtas
8 Kontroldarbs
9 Graudu kaltēšana siltumkaltēs
10 Kaltēšanas procesa vadība
11 Gaisa plūsmu ātruma mērīšana graudu slānī
12 Graudu kaltēšanas enerģētika
13 Graudu transportieri
14 Gaisa uzsildes saules kolektori
15 Kontroldarbs
16 Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nostrādāti visi laboratorijas darbi un sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002. 647 p.
2. Bērziņš E. Graudu kondicionēšana. Rīga Liesma, 1974. 121,; il.
3. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74,; il.

Papildliteratūra

1. CIGR handbook of agricultural engineering. – 1999. – Vol.3: Plant production engineering. – St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Landtechnik / Fachzeitschrift für Agrartechnik und ländliches Bauen.: Darmstadt Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmām “Lauksaimniecības tehnika” , “Pārtikas rūpniecības iekārtas”, "Lauksaimniecības enerģētika" , Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju studentiem.