Kursa kods LauZ4191

Kredītpunkti 1.50

Hidraulika un pneimatika II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss izskaidro mašīnu hidrauliskās un pneimatiskās piedziņas pamatus. Studijās apgūst hidraulisko un pneimatisko sistēmu elementu funkcionālo nozīmi, konstrukciju, darbības principus un parametrus, kā arī šo sistēmu projektēšanas pamatnosacījumus un metodiku. Teorētiski un praktiski apgūst hidraulisko un pneimatisko sistēmu vadību, regulēšanas iespējas un diagnostikas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu un kompresoru konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu tīklu. Noskaidro hidraulisko un pneimatisko piedziņas sistēmu pielietojuma iespējas – Laboratorijas darbi.
Prasmes - prot novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs, cauruļvados un atvērumos, caur kuriem notiek izplūde, kā arī orientējas hidropiedziņas un pneimopiedziņas shematiskajos attēlos. Novērtē statisko un dinamisko hidrosistēmu darbību, izprot izskaidrot izmantoto aparātu funkcijas, pielietojamību un darbību - Laboratorijas darbi.
Kompetence - attiecīgiem ekspluatācijas apstākļiem projektē dažādu mehānismu un mašīnu locekļu hidropiedziņu. Risina hidropiedziņas un pneimopiedziņas tehnisko apkopju jautājumus bezatteikuma darbības nodrošināšanai - Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads hidropiedziņā un apzīmējumi shēmās.
2. Hidropiedziņas shēmas izejas parametru izvēle, vārstu funkcijas. . Laboratorijas darbs: Vārstu izpēte.
3. Hidropiedziņas principiālā shēma un darba šķidrumi.
4. Hidropiedziņas shēmas galveno parametru aprēķins.
5. Tilpuma sūkņi. Laboratorijas darbs: Zobratu sūkņi. Laboratorijas darbs: Virzuļsūkņi.
6. Tilpuma sūkņu aprēķins.
7. Sadalītāji. Laboratorijas darbs: Sadalītāji.
8. Sadalītāju izvēle un aprēķins.
9. Šķidruma kustības ātruma regulēšana. Laboratorijas darbs: Ātruma droseļregulēšana.
10. Hidrauliskās pretestības spiediena krituma aprēķins. Laboratorijas darbs: Palīgaparatūras izvēle.
11. Pneimatisko sistēmu apskats un vadība.
12. Vienpusējas darbības pneimocilindra aprēķins.
13. Apzīmējumi, standarti un skaidrojumi pneimatikā.
14. Loģiskā funkcija UN. Divspiediena vārsts
15. Plūsmas dalītāju veidi pneimodzinēju vadīšanai.
16. Cilindra virzuļa ātruma regulēšana pneimatikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Eksāmenu students kārto pēc aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu datu apstrāde – 24h.
Laboratorijas darbu kontroljautājumu atbilžu sagatavošana – 12 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumi.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.], 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.
3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.
4. Lielpeters P., Doroshenko R., Gerinsh E. Calculation of Pneumatic Conduits. Rīga: RTU, 2007. 118 p.
5. Croser P. Pneimatika: pamatlīmenis TP 101: mācību grāmata. Rīga: Festo, 2000. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.
3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fluid Power. ISSN 1439-9776. Pieejams: http://journal.fluid.power.net/index 1.html.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.