Kursa kods LauZ4190

Kredītpunkti 2

Teorētiskā mehānika II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst materiālo objektu mehāniskās kustības un to stāvokļu izpēti, kā arī ķermeņa punktu kinemātisko parametru noteikšanu un kustības diferenciālvienādojumu sastādīšanu un atrisināšanu. Attīsta loģisko domāšanu un veido zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - apraksta ar vienādojumiem materiālo objektu mijiedarbību, kustību un kustību atkarībā no spēkiem.
• prasmes - risina objektu mijiedarbības vienādojumus, kustības likumus, sastāda kustības diferenciālvienādojumus un atrod statiskos un kinemātiskos kustības raksturlielumus.
• kompetence - izskaidro, pamato vispārējos spēku, spēkpāru iedarbības likumsakarības un objektu līdzsvara nosacījumus, kustības veidus no ģeometriskā viedokļa un spēkiem, kādi darbojas uz materiālo objektu. Spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehnisku inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Klasiskās mehānikas pamatlikumi. Pirmais dinamikas pamatuzdevums Dekarta koordinātu sistēmā. Piemērs.
2 Pirmais dinamikas pamatuzdevums dabiskajā koordinātu sistēmā. Piemērs.
3 Otrais dinamikas pamatuzdevums. Piemērs.
4 Atsperē iekārta ķermeņa brīvas svārstības. Piemērs.
5 Uzspiestas svārstības bez pretestības. Dinamiskuma koeficients. Rezonanse.
6 Uzspiestas svārstības ar pretestību. Datora pielietošana svārstīgo sistēmu aprēķinos.
7 Datora pielietošana svārstību sistēmu aprēķinos. Mehāniskas sistēmas masas centrs. Masu inerces moments.
8 Mehāniskas sistēmas masas centrs. Masu inerces momenti.
9 Patstāvīga un mainīga spēka darbs.
10 Smaguma un elastības spēka darbs. Spēka moments darbs.
11 Jauda. Cieta ķermeņa kinētiskā enerģija.
12 Kinētiskās enerģijas izmaiņas teorēma.
13 Inerces spēks. Dalambera princips materiālam punktam.
14 Dalambera princips mehāniskai sistēmai.
15 Dinamiskās reakcijas.
16 Rotācijas kustības diferenciālvienādojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu var kārtot, ja izpildīti un aizstāvēti visi mājas darba uzdevumi un sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Dobelis H., Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle, 2007. [Skatīts 12.10.2011.] Pieejams: http://old.lvt.lv/viewpage.php?page_id=66
2. Meriam J.L., Kraige L.G.. Engineering Mechanics. Statics. New York: John Wiley & Sons, 2001. 512 p.
3. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. пособие для втузов. О.Э. Кепе, Я.А. Виба , О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. Кепе. Санкт-Петербург: Лань, 2008. 368 с.

Papildliteratūra

1. Hibbeler R. C. Statics and Mechanics of Materials. Singapore: Prentice Hall. 2004. 792 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Published by Elsevier Science. ISSN: 0021-8928. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218928.
2. European Journal of Mechanics - A/Solids. Published by Elsevier Science. ISSN: 0997-7538. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09977538.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana un Lauksaimniecības inženierzinātne.