Kursa kods LauZ4187

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības tehnika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Laukkopības un lopkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas. Mašīnu projektēšana tehniskā dokumentācija, testēšana. Lopkopības mehanizācija, mašīnas un sistēmas. Lopbarības sagatavošana un izdale.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izskaidrot lauksaimniecības tehnikas kā sarežģīta procesa realizācijas instrumenta pielietojumu, orientēties lauksaimniecības tehnikas piedāvājumā, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās un iekārtās.
• Prasmes - novērtēt veicamos augkopības un lopkopības darbus, izvēlēties pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus.
• Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt augkopības un lopkopības mehanizācijas jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības tehnikas darba vide.
2 Lauksaimniecības tehnikas tehnoloģiskās operācijas.
3 Augsnes apstrādes mašīnas.
4 Augsnes pēcapstrādes mašīnas.
5 Sadalītājmašīnas.
6 Rupjās lopbarības sagatavošanas mašīnas.
7 Labības kombaini.
8 Graudu kondicionēšanas iekārtas.
9 Tehnisko kultūru novākšanas mašīnas.
10 Govju slaukšanas mehanizācija.
11 Piena pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtas.
12 Lopbarības sagatavošanas mašīnas un iekārtas.
13 Lopbarības izdalesmašīnas un iekārtas.
14 Kūtsmēslu izvākšanas sistēmas.
15 Lopu mītņu klimats, tā regulēšana.
16 Apkārtējās vides aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nostrādāti laboratorijas darbi.

Pamatliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1993. 414 lpp.
2. Boruks u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 201 lpp.
3. Kažotnieks J.. Arkli un aršana. Ozolnieki: LKIAC, 1998. 32 lpp.
4. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. Ozolnieki: LKIAC, 1999. 30 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs Ē., Kažotnieks J.. Lauka smidzinātāji un to darbība. Ozolnieki: LKIAC, 1999 1997. 31 lpp.
2. Priekulis J., Tilaks S., Ziemelis J. Lopkopības mehanizācija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 377 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".