Kursa kods LauZ4159

Kredītpunkti 3

Apstādījumi

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Dižgalve

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīst dārzu un parku mākslas vēsturi, ainavu kompozīcijas galvenos pamatprincipus. Apgūst dažādu apstādījumu veidu - ceļu, ielu, parku, skvēru, dārzu, lauku sētu, sabiedrisko ēku teritoriju apstādījumu - projektēšanu un kopšanu. Prot apstādījumos pielietot dažādas kokaugu sugas, dekoratīvās formas un šķirnes, puķes, ūdenselementus, akmensdārzus, zālienus un arhitektūras mazās formas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā sasniedzamie rezultāti:
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par ainavu kompozīcijas galveniem pamatprincipiem, apstādījumu veidiem, projektēšanas principiem un apstādījumu uzturēšanu;
• prasmes praktiski analizēt, pētīt un lietot apstādījumu projektēšanas informāciju;
• kompetence apstādījumu projektēšanas un ierīkošanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dārzu un parku mākslas vēsture.
2 Ainavu kompozīcijas elementi.
3 Apstādījumu veidi.
4 Apstādījumu projektēšana.
5 Apstādījumu kompozīcijas elementi.
6 Kokaugi, kā apstādījumu telpiskās struktūras elementi.
7 Puķes apstādījumos, to izvēles pamatojums
8 Ūdenselementi, to nozīme un vieta apstādījumos.
9 Projektēšanas metodika un ekonomiskais pamatojums.
10 Apstādījumu projekta nospraušana dabā.
11 Koku un krūmu stādīšana un kopšana.
12 Puķu stādījumu ierīkošana un kopšana.
13 Akmensdārzu ierīkošana un kopšana.
14 Zālienu ierīkošana un kopšana.
15 Arhitektūras mazo formu uzstādīšana un uzturēšana.
16 Arhitektūras mazo formu uzstādīšana un uzturēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem laboratorijas darbiem un nokārtotai rakstiskai ieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Rīga: Omorika, 2006.
2. Brickell C. RHS Encyclopedia of Plants and flowers. Great Britain: Dorling Kindersley, 2010. 744 p.
3. Diarmuid Gavin Design Your Garden. London: A Dorling Kindersley Book, 2004. 192 p.
4. Garden plants and Flowers. London: A Dorling Kindersley Book, 2003. 420 p.

Papildliteratūra

1. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1995.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.
3. Розмари А. Настольная книга садового дизайнера. Москва, 2006. 287 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava:: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
2. Latvijas Avīze. Rīga : Lauku Avīze, 2003-. ISSN 1691-1229.
3. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.

Piezīmes

Obligātais kurss LF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.