Kursa kods LauZ4070

Kredītpunkti 1

Mašīnu elementi II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss Mašīnu elementi kā zinātniska disciplīna ietver vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniedz inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīsta inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN, GOST). Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā. Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kravas celšanas mehānismi.
2 Braukšanas mehānismi.
3 Izlaides maiņas mehānismi.
4 Grozīšanas mehānismi.
5 Celtņi.
6 Lentes konveijeri.
7 Ķēdes konveijeri.
8 Kausu elevatori.
9 Gliemežkonveijeri.
10 Kravas celšanas mehānismu izpēte (laboratorijas darbs).
11 Ekeltrotrices konstrukcijas izpēte (laboratorijas darbs).
12 Elektrovinčas konstrukcijas izpēte (laboratorijas darbs).
13 Braukšanas mehānisma izpēte (laboratorijas darbs).
14 Troses drošības koeficienta noteikšna (laboratorijas darbs).
15 Divsiekstu bremzes izpēte (laboratorijas darbs).
16 Lentes konveijera izpēte (laboratorijas darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem 7 laboratorijas darbiem un ieskaitītam kontroldarbam. Noslēdzas ar ieskaiti.

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts TF lauksaimniecības inženierzinību akadēmiskā pamatstudiju programmas obligātajā daļā 6 semestrī.