Kursa kods LauZ3167

Kredītpunkti 3

Materiālu pretestība I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ2039, Inženiergrafika

Mate3021, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Kursā tiek apskatīti konstrukciju pamatslogojumi, iekšējo spēku faktori un to epīru konstruēšana, saliktais spriegumstāvoklis, stiprības teorijas, Stiprības aprēķini stiepē, spiedē, virsmas spiedē, cirpē, vērpē, liecē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus.
• Prasmes: izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus, spēj veikt inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinus.
• Kompetence: spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Studiju priekšmets, pamathipotēzes.
2 Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji.
3 Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem. Diferenciālsakarības liecē.
4 Spriegumi. Stiepes (spiedes) slogojums. Stiepes diagramma plastiskiem un trausliem materiāliem.
5 Virsmas spiede. Pieļaujamais spriegums.
6 Saliktais spriegumstāvoklis. Plaknes un telpas spriegumstāvoklis.
7 Spriegumi stiepta stieņa šķēlumos.
8 Stiprības teorijas.
9 Deformācijas telpas spriegumstāvoklī.
10 Tīrās bīdes slogojums. Metināto un kniedēto savienojumu aprēķini.
11 Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe.
12 Neapaļu stieņu vērpe.
13 Lieces slogojums. Lieces normālie spriegumi.
14 Lieces tangenciālie spriegumi. Stiprības aprēķini liecē.
15 Sijas racionāla šķērsgriezuma izveidojums.
16 Sijas liektās ass diferencialvienādojums un tā integrēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atrisinātiem un ieskaitītiem visiem uzdotajiem studentu individuālajiem uzdevumiem, nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem un mājas darbiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

Papildliteratūra

1. Lavendelis E., Valdmanis A. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1970. 455 lpp.
2. Auzukalns J. u.c. Materiālu pretestība uzdevumos. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.
3. Lavendelis E. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 341 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. physics.fe.uni-lj.si/students/.../20131029085254762_1.pdf Saite nedarbojas
2. Gere J. M. Mechanics of Materials. 6th ed. [tiešsaiste] [skatīts 18.02.2016.]. Pieejams: www.hljp.edu.cn/attachment/20120820084627006.pdf

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana.