Kursa kods LauZ3127

Kredītpunkti 2

Materiālu pretestība II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Imants Ziemelis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Tiek apskatīti konstrukciju deformāciju aprēķini, saliktie slogojumi, statiski nenoteicamas sistēmas, ļodzes slogojums, dinamiskās un trieciena slodzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus.
Prasmes: izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus, spēj veikt inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinus.
Kompetence: spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elastīgie pārvietojumi. Kastiljano teorēma un formula, tās pielietojumi.
2 Mora integrālis un tā pielietojumi deformāciju aprēķinos.
3 Vereščagina paņēmiens un tā pielietojumi deformāciju aprēķinos.
4 Saliktie slogojumi. Greizā liece. Deformāciju un spriegumu aprēķini.
5 Ekscentriskā spiede. Šķēluma kodols un tā noteikšana.
6 Ekscentriskā spiede. Spriegumu aprēķini.
7 Saliktie slogojumi. Liece + vērpe.
8 Statiski nenoteicamas sistēmas. Spēku metodes kanoniskie vienādojumi.
9 Vispārējā kanonisko vienādojumu sistēma. Daudzkārt statiski nenoteicami uzdevumi.
10 Divkārt statiski nenoteicamas sistēmas. Risinājumu piemēri.
11 Ļodzes slogojums. Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai, tās pielietojumi.
12 Ļodzes kritiskais spriegums un tā aprēķini.
13 Koeficienta φ metode stieņa izmēru noteikšanai ļodzē.
14 Kritiskā ļodzes spēka noteikšanas formulas analīze.
15 Saliktu siju ļodze.
16 Inerces spēku ievērtēšana aprēķinos. Dinamiskās un trieciena slodzes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atrisinātiem un ieskaitītiem visiem praktisko darbu nodarbībās uzdotajiem studentu individuālajiem uzdevumiem, nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas un mājas darbiem. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana.