Kursa kods LauZ3084

Kredītpunkti 4

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)64323212/09/2014Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Lauksaimniecības doktors

author viesdoc.

Elga Plīse

Bioloģijas doktors

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Tainter F.H., Baker F.A. Principles of forest pathology. New York: John Wiley&Sons. 1996. 805 p.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Rīga: A/S „Latvijas valsts meži”, 2006. 128 lpp.
3. Rupais A. Kokaugu kaitēkļu sugu noteicējs pēc bojājumiem augļu dārzos un apstādījumos. Rīga: Valsts Augu aizsardzības dienests, 1999. 271 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=110
2. Forest pathology. ISSN: 1439-0329. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1439-0329
3. Journal of Applied Ecology : an official journal of the British Ecological Society. [tiešsaiste]. Vol. 1 (May 1964)- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1964- sēj. ISSN: 1365-2664. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1365-2664

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Mežzinātne”.

Kursa anotācija

Meža aizsardzība sastāv no divām daļām: meža fitopatoloģijas un meža entomoloģijas.
Fitopatoloģija ir zinātne par augu slimībām un to ierosinātājiem, slimību cēloņiem un slimību ietekmi uz augu. Infekcijas slimības un to ierosinātāji, patoloģijas process, epidemioloģija. Nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas.
Entomoloģija ir zinātne par kukaiņiem. Kukaiņu ķermeņa uzbūve, vairošanās un attīstība, sistemātika, klasifikācija, ekoloģija. Nozīmīgākie meža kaitēkļi un noderīgie kukaiņi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūst zināšanas par augu slimību cēloņiem un to ierosinātājiem, kā arī vides ietekmi uz slimību attīstību. Zina nozīmīgākās un Latvijā izplatītākās meža slimības. Studenti iegūst zināšanas par augu kaitēkļu taksonomiju, bioloģiju, ekoloģiju un ierobežošanas pasākumiem. Zina nozīmīgākos un Latvijā izplatītākos meža kaitēkļus un to radītos bojājumus.
• Studenti prot atpazīt slimības, prot raksturot to ierosinātājus, pārzin augu slimību epidemioloģijas pamatus. Studenti prot atpazīt kaitēkļus un to radītos bojājumus uz kokiem, pārzin augu kaitēkļu bioloģiju un ekoloģiju.
• Ir kompetenti novērtēt slimību postīgumu, izprot nozīmīgāko slimību attīstības ciklus un ir spējīgi apzināt slimību izplatības riskus konkrētā situācijā. Spēj integrēt zināšanas par augu slimībām ar mežsaimniecību.

Kursa plāns

1 Kukaiņu ķermeņa uzbūve, kukaiņu vairošanās un attīstība.
2 Kukaiņu sistemātika un klasifikācija, kukaiņu ekoloģija.
3 Meža kaitēkļi un to bojājumi, kaitēkļu ierobežošana.
4 Sakņu kaitēkļi. Polifāgie stādu dārzu kaitēkļi.
5 Stumbra un zaru kaitēkļi. Meža materiālu koksnes tehniskie kaitēkļi.
6 Jaunaudžu kaitēkļi. Skuju un lapu kaitēkļi.
7 Augļu un sēklu kaitēkļi. Derīgie kukaiņi.
8 Ievads. Jēdziens par augu slimībām. Augu slimību raksturojums un klasifikācija. Neparazitārās slimības.
9 Sēnes, baktērijas, vīrusi kā augu slimību ierosinātāji.
10 Infekcijas procesa norise augos, to ietekmējošie faktori.
11 Augu slimību noteikšana un uzskaite. Kokaugu slimību ierobežošanas iespējas.
12 Meža kokaugu augļu un sēklu slimības. Dzinumu vēzis, priežu-apšu rūsa.
13 Lapu un skuju slimības.
14 Stumbra un zaru slimības.
15 Trupēšanas process. Sakņu trupe.
16 Skuju koku un lapu koku trupes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi. Nostrādāti un atbildēti laboratorijas darbi. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Augu slimības /B. Bankinas red. Jelgava: LLU, 2003. 247 lpp.
2. Plīse E., Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU, 2001. 294 lpp.
3. Plīse E. Kokaugu kaitēkļi. Jelgava : LLU, 2004. 239 lpp.
4. Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003.