Kursa kods LauZ2056

Kredītpunkti 2

Ģeoloģija un augsnes zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Kursa anotācija

Ģeoloģijas pamati. Zemes garozas sastāvs. Ģeoloģiskie procesi. Ģeomorfoloģijas un hidroģeoloģijas pamati. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes reakcija un buferspēja. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikālimehāniskās un termofizikālās īpašības. Augsnes auglība, ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, augšņu klasifikāciju, ģeogrāfiju, kartēšanu, spēj kritiski analizēt informāciju. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Zemes garoza.
3 Ūdens ģeoloģiskā darbība.
4 Augsnes veidošanās faktori.
5 Augsnes veidošanās faktori.
6 Augsnes un cilmiežu granulometriskais sastāvs.
7 Augsnes organiskā daļa.
8 Augsnes reakcija.
9 Augsnes fizikālās īpašības
10 Augsnes auglība.
11 Augsnes ģenēze un evolūcija.
12 Augsnes klasifikācija.
13 Latvijas augsnes.
14 Latvijas augsnes.
15 Augsnes degradācija.
16 Augšņu kartēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - ieskaite ar atzīmi. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 2012. 477 lpp.

Papildliteratūra

1. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. 2005. 128 p.
2. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region. European Soil Bureau Network, European Commission. 2010. 144 p.
3. European Atlas of Soil Biodiversity. European Soil Bureau Network, European Commission. 2010. 128 p.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai ″Zemes ierīcība un mērniecība″ pilna un nepilna laika studijās.