Kursa kods LauZ2020

Kredītpunkti 2

Ģeoloģija un augsnes zinātne I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Kursa anotācija

Ievads ģeoloģijas zinātnē. Izplatītāko minerālu, iežu un augšņu cilmiežu raksturojums, to mehāniskās un hidrofizikālās īpašības. Ģeoloģiksās uzbūves, reljefa un ģeoloģisko procesu nozīme ūdens resursu veidošanā. Pazemes ūdeņu ģenēze, klasifikācija, kustības likumsakarības, resursi, izmantošana, pētījumu metodes, nozīme tautsaimniecībā. Ģeoloģisko karšu un profilu izmantošana pazemes ūdeņu resursu apzināšanā. Zemes dzīļu resursu apgūšana un to racionālu izmantošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ģeoloģiskās uzbūves, ģeoloģisko procesu un reljefa nozīmi hidroģeoloģisko procesu izzināšanā.
• Prasmes noteikt nogulumu un iežu veidu. Izmantojot ģeoloģisko urbumu datus un citu ģeoloģisko informāciju, piemēram, ģeoloģiskās un topogrāfiskās kartes, sastādīt ģeoloģiskos griezumus, veicot to interpretāciju, nosakot iežu vai nogulumu ģenēzi, izdalot potenciālās ģeoloģisko procesu riska zonas, nosakot iespējamos ūdens nesējslāņus, pēc hidroģeoloģiskajiem datiem aprēķināt pazemes ūdeņu virzienu un ātrumu. Izdalīt atšķirīgas reljefa formas, atpazīt dabā noritošos ģeoloģiskos procesus.
• Kompetence - veicot ūdens resursu ieguves plānošanu, ieguvi un apsaimniekošanu, ņemt vērā apkārtējās vides reljefu, vietas ģeoloģisko uzbūvi, neveicinot ģeoloģisko procesu attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi. Zemes un zemes garozas sastāvs (vispārējs raksturojums)
2 Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
3 Endogēnie ģeoloģiskie procesi. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
4 Zemes ģeoloģiskais vecums. Ģeohronoloģiskā skala. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
5 Latvijas ģeoloģiskā uzbūve. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
6 Ieži. Iežu klasifikācija, noteikšanas metodes.
7 Eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
8 Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
9 Hidroģeoloģijas pamati. Pazemes ūdeņu klasifikācija. Mācību kolekciju apgūšana.
10 Ģeoloģiskās pētījumumu metodes. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
11 Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība. Hidroizohipšu kartes zīmēšana pēc urbumu datiem
12 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
13 Ledāju ģeoloģiskā darbība. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
14 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
15 Ģeomorfoloģijas pamati. Pazemes ūdeņu plūsmu un vielu migrāciju modelēšana.
16 Latvijas ģeomorfoloģiskā karte. Pazemes ūdeņu plūsmu un vielu migrāciju modelēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotiem visiem semestra laikā uzdotajiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.

Papildliteratūra

1. Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. Rīga: LU, 2008. 64 lpp.
2. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp.
3. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība".