Kurs-Code KomZ3002

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.12.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anna Rāta

author

Leonards Leikums

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004. 208 lpp.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana: īsa 21. gadsimta vēsture. Rīga: Jumava, 2009. 566 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Milēviča I. Ievads komunikācijas teorijās. Lekciju konspekts [Tiešsaiste] [Skatīts 10.12.2011.]. Pieejams: http://www.alberta-koledza.lv/downloads/Ievads_komunik_teorijas.pdf
2. Rozenvalde I. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004. 520.lpp.
3. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Санкт Петербург: Знание, 2005.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Psiholoģijas pasaule: PP. - Rīga: Daro Cēsis. 2007.-2011. ISSN 1691.