Код курса KomZ3002

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.12.2011

Разработчики курса

author

Anna Rāta

author

Leonards Leikums

Учебная литературa

1. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004. 208 lpp.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana: īsa 21. gadsimta vēsture. Rīga: Jumava, 2009. 566 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Дополнительная литература

1. Milēviča I. Ievads komunikācijas teorijās. Lekciju konspekts [Tiešsaiste] [Skatīts 10.12.2011.]. Pieejams: http://www.alberta-koledza.lv/downloads/Ievads_komunik_teorijas.pdf
2. Rozenvalde I. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004. 520.lpp.
3. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Санкт Петербург: Знание, 2005.

Периодика и другие источники информации

1. Psiholoģijas pasaule: PP. - Rīga: Daro Cēsis. 2007.-2011. ISSN 1691.