Kursa kods KomZ3002

Kredītpunkti 2

Komunikācijas teorijas

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareKomunikāciju psiholoģija un ētika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anna Rāta

Mg. sc. soc.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve ļauj studentiem attīstīt savu sociālo un komunikatīvo kompetenci, iegūstot izpratni par nozīmīgākajām 20. un 21. gadsimta komunikācijas teorijām starpkultūru, organizāciju un masu komunikācijas jomās un izkopt prasmes teorētiskās atziņas saistīt ar praktisku organizācijas ārējās komunikācijas darbības un rezultātu novērtēšanu, tās stratēģisku plānošanu, organizācijas tēla veidošanu, saziņas ar plašsaziņas līdzekļiem veidošanu, dažādu ar komunikāciju saistītu psiholoģisku un ētisku problēmsituāciju elastīgu risināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studenti iegūst izpratni par nozīmīgākajām 20., 21. gadsimta komunikācijas teorijām, to pamatatziņām par komunikācijas būtību, veidiem un procesiem.
Prasmes: studenti izkopj prasmi analizēt un vērtēt organizācijas ārējo komunikāciju, formulēt organizācijas ārējās komunikācijas mērķi un virzienus, sadarboties ar medijiem, pārraudzīt reklāmas materiālu sagatavošanu, prezentēt organizāciju savā valstī un ārzemēs. Studenti pilnveido saskarsmes prasmes lokālā un starptautiskā līmenī, attīsta prasmi elastīgi risināt ar komunikāciju saistītus konfliktus un problēmas, pamatojoties uz profesionālās ētikas un sociālās psiholoģijas atziņām.
Kompetence: studenti attīsta sociālo un komunikatīvo kompetenci un spēj veikt organizācijas ārējās komunikācijas plānošanu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, pamatojoties mūsdienu komunikācijas zinātnes teorētiskajām atziņām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Komunikācijas zinātnes avoti un struktūra.
2 Komunikācijas būtība, veidi un funkcijas.
3 Komunikācijas procesa posmi. Komunikācijas modeļi.
4 Komunikācijas kodi, mediji, kanāli.
5 Mediju bagātības teorija (R. L.Daft, R.H. Lengel).
6 Auditorijas apmierinātības teorija (E.Katz). Auditorijas vajadzību klasifikācija (D.Makveil).
7 Mediju radītās realitātes teorētiskie pētījumi.
8 Tehnoloģiju nozīme komunikācijā. Tehnoloģiskā determinisma idejas (M.McLuhan, W.Ong, H.Innis).
9 Komunikācijas līmeņi (R.T. Craig).
10 Masu komunikācija ( V.Lippmann, H.D. Lasswell, Edward Bernays, J.Ellul propagandas teorijas).
11 Lietišķā komunikācija (H. Simon). Organizācijas iekšējā un ārējā komunikācija. Lietišķās komunikācijas efektivitāte.
12 Ārējās komunikācijas speciālista loma, funkcijas.
13 Lietišķās sarunas. Sarunas mākslas galvenie principi.
14 Komunikācijas barjeras, to pārvarēšanas metodes.
15 Konflikti, to risināšana lietišķajā saskarsmē. Konfliktu risināšanas stili (T.Kenneth un R.Kilmann).
16 Profesionālā ētika. Ētiskie kodeksi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ne mazāk kā 75% lekciju apmeklējums, izpildīti praktisko nodarbību uzdevumi un līdzdalība praktiskajās nodarbībās. Izstrādāts kursa noslēguma darbs: prezentācija par patstāvīgi studētu komunikācijas zinātnes avotu. Kursa noslēgumā - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004. 208 lpp.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana: īsa 21. gadsimta vēsture. Rīga: Jumava, 2009. 566 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Milēviča I. Ievads komunikācijas teorijās. Lekciju konspekts [Tiešsaiste] [Skatīts 10.12.2011.]. Pieejams: http://www.alberta-koledza.lv/downloads/Ievads_komunik_teorijas.pdf
2. Rozenvalde I. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004. 520.lpp.
3. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Санкт Петербург: Знание, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas pasaule: PP. - Rīga: Daro Cēsis. 2007.-2011. ISSN 1691.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari".