Kursa kods KomZ2003

Kredītpunkti 2

Lietišķā saskarsme

Zinātnes nozareKomunikāciju zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.11.2012

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Ināra Leikuma

Mg. psych.

author vieslekt.

Evija Gurgāne

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek aplūkota lietišķās saskarsmes specifika. Kursa programmā uzmanība tiek veltīta saskarsmes procesa elementiem un līmeņiem; saskarsmes kanālu un stila mērķtiecīgas izvēles nosacījumiem. Kursā tiek aplūkota tieša un attālināta komunikācija. Kursā tiek apgūta lietišķās sarunas, sarakstes, elektroniskās sarakstes un virtuālās saziņas etiķete. Students uzzina un izprot reprezentācijas publiskajā telpā nozīmi un priekšnosacījumus. Kursā tiek nostiprinātas studentu lietišķās saskarsmes un ietekmīgas saziņas stratēģijas izveides prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lietišķo saskarsmi, saskarsme procesu un būtību, dažādiem saskarsmes kanāliem, pozīcijām, komunikācijas instrumentiem darba tirgū darba tirgū; zināšanas par cilvēku psiholoģiskajiem tipiem, cilvēku ietekmes veidiem un lietišķā saskarsmes stila veidošanas paņēmieniem. Prasmes: lietišķās saskarsmes un ietekmīgas saziņas stratēģijas izveides prasmes, prasmes atpazīt saskarsmes stilus un veidot profesionālo tēlu. Kompetence lietot efektīvas saziņas stratēģijas lietišķajā saskarsmē, veidot profesionālu saskarsmi, izmantot daudzveidīgus paņēmienus uzticamas un atklātas komunikācijas nodrošināšanā savā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lietišķās saskarsmes būtība
2 Saskarsmes procesa analīze
3 Tiešas komunikācijas situāciju modelēšana un analizēšana
4 Psiholoģiskās ietekmes veidi
5 Personību psiholoģiskie tipi
6 Ziņas strukturēšana, vēstījuma formulēšana
7 Attālināta komunikācija
8 Reprezentācija publiskajā telpā
9 Profesionālais tēls
10 Vārdu, simbolu un tēlu izmantošana
11 Lietišķas sarakstes iemaņu treniņš
12 Lietišķās tiešās saskarsmes treniņš
13 Efektīvākās pārliecināšanas stratēģijas
14 Publiskā runa
15 Publiskās runas treniņš
16 PP prezentācijas izveide

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums obligāts. Praktisko darbu izpilde semināros. Kavētās nodarbības atstrādā, uzrādot pasniedzējam patstāvīgā darba materiālus.

Pamatliteratūra

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp. ISBN 9789984376523
2. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ISBN 9789934004308.
3. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 344 lpp. ISBN 978-9984-38-526-6;
4. Ezera I. Lietišķā komunikācija I. Rīga: Multineo, 2007. 114 lpp. ISBN 9789984993287

Papildliteratūra

1. Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. Rīga: Jumava, 2007. 100 lpp. ISBN 9789984382760
2. Egidess A. Saskarsmes labirinti. Rīga: Jumava, 2006. 408 lpp. ISBN 9789984382166
3. Alekss R. S., de Bess T.F. Vēlu veiksmi! Gūsti panākumus dzīve un darbā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 96 lpp. ISBN 9879984400303.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izdevniecības "Corp Media" žurnāls latviešu valodā "Office Manager"
2. International Journal of Marketing & Business Communication. ISSN: 2277-484X. Pieejams: http://manuscript.publishingindia.com/index.php/IJMBC vai Journal of Business Communication. Published by Sage Publications. ISSN (printed) 0021-9436. ISSN (electronic) 1552-4582. Pieejams datubāzē Sage http://job.sagepub.com/content/by/year LLU tīklā kā arī izmantojot LLU IS vai E-studiju lietotājkontu
3. Elektroniskais žerunāls "Communications. Bussiness Solutions"/http://www.cbsmedia.biz/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” studentiem pilna laika studijās.