Kursa kods Ķīmi3005

Kredītpunkti 4

Bioķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozare#Bioķīmija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Velga Miķelsone

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1002, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi2001, Analītiskā ķīmija

Ķīmi2004, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Ķīmi3002, Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Kursa anotācija

Bioķīmija pēta dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises. Bioķīmijas kursā aplūko atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, galveno uzsvaru liekot uz kopsakarību apzināšanu starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā. Šo procesu norises un regulācijas izpratne veido nepieciešamo zināšanu bāzi pārtikas tehnoloģijas speciālistu profesionālai darbībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par bioķīmiskiem procesiem cilvēka organismā, bioķīmijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne un to saistība ar pārtikas tehnoloģiju.
1. Pārzin dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises, atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, kopsakarības starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. kontroldarbi.
Prasmes: spēja izmantot apgūtos bioķīmijas teorētiskos pamatus, veikt profesionālu un inovatīvu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus. - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas ar pārtikas produktu ražošanu saistīto profesiju bioķīmiskajiem aspektiem. –Laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde, analīze, izvērtēšana un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. 1. Dzīvo organismu ķīmiskais sastāvs.- 1.l.d. Aminoskābju kvalitatīva noteikšana hromatogrāfiski.
2. Vienkāršo un salikto proteīnu, nukleīnskābju funkcijas dzīvos organismos. - 2. l. d. Muskuļaudu olbaltumvielu frakciju izdalīšana. 1. kontroldarbs.
2. 3. Enzīmi. - 3.l.d. Rauga nukleoproteīnu hidrolītiska sašķelšana un reakcijas produktu pierādīšana. 2. kontroldarbs.
3. 4.Vielu maiņas etapi. Bioloģiskā oksidēšana.- 4. l.d. Oksidēšanās - reducēšanās enzīmu darbība. 3. kontroldarbs.
4. 5. Ogļhidrātu vielu maiņa 1. daļa. - 5. l.d. Cietes enzimātiska hidrolīze ar amilāzi. Enzīmu darbības atkarība no temperatūras. Saharāzes specifiskums. 4. kontroldarbs.
5. 6. Ogļhidrātu vielu maiņa 2. daļa. - 6. l.d. Laktozes satura noteikšana pienā. 5. kontroldarbs.
6. 7. Lipīdu vielmaiņa 1. daļa.- 7. l.d. Peroksīdu skaitļa noteikšana taukos. 6. kontroldarbs.
7. 8. Lipīdu vielmaiņa 2. daļa - 8. l.d. Ketonvielu noteikšana urīnā. 7. kontroldarbs.
8. 9. Olbaltumvielu vielmaiņa 1. daļa.- 9. l.d. Proteīnu enzimātiska hidrolīze. Kuņģa sula. Pankreasa lipāzes un žults īpašības. 8. kontroldarbs.
9. 10. Olbaltumvielu vielmaiņa 2. daļa.- 10. l.d. Olbaltumvielu noteikšana pienā. 9. kontroldarbs.
10. 11. Ūdens loma un maiņa. Minerālvielu maiņa.- 11. l.d. Kazeinogena izdalīšana no piena un tā hidrolītiska sašķelšana.
11. 12. Vielu maiņas hormonālā regulācija.- 12. l.d. Urīnvielas un urīnskābes kvalitatīvās pierādīšanas reakcijas. Urīnvielas hidrolītiska sašķelšana ar NaOH un ureāzes iedarbībā. Adrenalīns. 10. kontroldarbs.
12. 13.Taukos un ūdenī šķīstošie vitamīni vielu maiņas procesos.-- 13. l.d. Askorbīnskābes noteikšana augļos un saknēs. 11. kontroldarbs.
14. Vielu maiņas kopsakarības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu; jautājumi par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Lai varētu kārtot eksāmenu, visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Informācijas, literatūras un zinātniskās literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde, analīze un izvērtēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmenu var nekārtot un eksāmena vērtējumu pielīdzina vidējam aritmētiskajam no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Nelson, David L. Lehninger principles of biochemistry: University of Wisconsin-Madison, - Seventh edition. - New York, NY : W.H. Freeman and Company ; Houndmills, Basingstoke : Macmillan Higher Education, 2017, I45 lpp
2. Biochemistry Lippincot Ilustrated Rewievs, 7 Edition, Philadelphia, Wolters Kluver, 2017, p.567
3. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012., p. 752
4. King M. W. Integrative Medical Biochemistry, Indiana University School of Medicine and Center for Regenerative Biology and Medicine Terre Haute, Indiana, 2014- 1871 pgs.
5. Robert K.Murray, David A.Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennely, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil, „Harper's Illustrated Biochemistry, the twenty-ninth edition”, University of California, San Francisco,2012- 1125 pgs.
6. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin etc.: Springer – Verlag, 2009. 1070 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp.
3. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Physiology and Biochemistry. Published by Springer. ISSN (printed): 1138-7548. ISSN (electronic): 1877-8755. Anotācijas LLU FB datubāze SpringerLink
2. The International Journal of Biotechnology & Biochemistry. Published by Research India Publications. ISSN: 0973-2691. Pieejams arī: http://www.ripublication.com/ijbb.htm
3. International Journal of Biochemistry &Cell Biology. Published by Elsevier Science. ISSN:1357-2725. Pieejams LLUFB datubāzē ScienceDirect.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” 4. semestrī.