Kursa kods Ķīmi2020

Kredītpunkti 4

Neorganiskā un analītiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkota vielas uzbūve, neorganisko savienojumu klasifikācija, savienojumu ķīmiskās īpašības, kā arī pārtikas produktos esošie mikro un makroelementi, to īpašības. Līdztekus tiek apgūtas neorganisko savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metodes - titrimetrija, gravimetrija, optiskās un elektroķīmiskās metodes, iepazīstināti ar hromatogrāfiskām noteikšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem (1., 2., 3., 4. k.d.), pārtikas produktos esošajiem ķīmiskiem elementiem un to savienojumiem (5., 6. k.d.), kā arī to kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva dažādām pierādīšanas un noteikšanas metodēm.
Prasmes patstāvīgi veikt neorganiskās ķīmijas eksperimentus un izskaidrot tajos iegūtos rezultātus. Prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un izvēlēties piemērotākās metodes pārtikas produktu analīzēm, kā arī praktiski gatavot šķīdumus, strādāt ar spektrofotometriem un pH-metriem, veikt dažādas titrimetrijas un gravimetrijas analīzes - laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar pārtikas izejvielu un produktu ķīmisko sastāvu un to īpašībām un analīzēm saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atomu uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Skābju ķīmiskās īpašības. Patstāvīgais darbs par oksīdu, skābju ķīmiskajām īpašībām un to pielietojumu.
2. Neorganisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā noteikšana. Lab. d. HCl kvantitatīva noteikšana. 1.kd. Oksīdu, skābju ķīmiskās īpašības.
3. Neorganiskās bāzes. Neorganiskie sāļi pārtikā. Lab.d. Bāzu ķīmiskās īpašības. Patstāvīgais darbs par bāzu, sāļu ķīmiskajām īpašībām un to pielietojumu pārtikā.
4. Elektrolītiskā disociācija. Reakcijas elektrolītu šķīdumos. Lab.d. Jonu reakcijas. 2.k.d. Bāzu, sāļu ķīmiskās īpašības.
5. Sāļu hidrolīze. Šķīduma pH. Lab.d. Sāļu šķīdumu hidrolīze un pH.
6. Šķīdumi, to koncentrāciju izteiksmes veidi. Lab.d. Šķīdumu gatavošana. Patstāvīgais darbs par šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidiem.
7. Kompleksie savienojumi. Lab.d. Kompleksie savienojumi. 3. k.d. Šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidi. Patstāvīgais darbs par kompleksajiem savienojumiem.
8. Oksidēšanās reducēšanās reakcijas. Lab.d. Oks.red. reakcijas. 4.kd. Kompleksie savienojumi.
9. Ūdens, ūdeņraža peroksīds. ūdens cietība. Lab.d. Pārejošās ūdens cietības noteikšana.
10. Makroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Elementu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas. Patstāvīgais darbs par pārtikā sastopamo makroelementu ķīmiskajām īpašībām.
11. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Metālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas. 5.k.d. Makroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības.
12. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Nemetālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas.
13. Gravimetrija. Lab.d. Kristalizācijas ūdens satura noteikšana. Patstāvīgais darbs par pārtikā sastopamo mikroelementu ķīmiskajām īpašībām.
14. Optiskās analīzes metodes. Lab.d Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana. 6.k.d. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības.
15. Optiskās analīzes metodes. Lab.d. Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana.
16. Hromatogrāfijas metodes. Iepazīšanās ar šķidruma hromatogrāfa darbību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 15 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 6 patstāvīgajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem (vismaz 4 balles) 6 kontroldarbiem. Kursa noslēgumā eksāmens. Ja kontroldarbu vērtējuma vidējā atzīme ir 7 un augstāka, iespējams akumulējošais vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 6 kontroldarbiem, pildot 6 patstāvīgā darba uzdevumus, 15 laboratorijas darbu protokolu noformēšana – aprakstot darba gaitu, uzrakstot nepieciešamos reakcijas vienādojumus, novērojumus un secinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• Kontroldarbi, kuri ieskaitīti sākot ar 4 ballēm, - 50%;
• laboratorijas darbu protokoli – pilnīgi noformēti, iesniegti rakstveidā, ieskaitīti - 40%;
• patstāvīgie darbi – izpildīti, iesniegti rakstveidā , ieskaitīti- 10%
Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Petrucci R.H., Herrig F.H., Madura J.D., Bissonnette C. General Chemistry. Toronto: Pearson Canada, 2017. 1325 lpp.
2. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
3. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU; Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
4. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

Papildliteratūra

1. Timberlake K.C. General, Organic and Biological Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. 937 p.
2. Inorganic Chemistry. Ed.: P.Atkins, T.Overton, J.Rourke, M.Weller, Fr.Armstrong. Oxford University Press, 2006. 822 p.
3. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 87 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Analytical Chemistry ISSN: 1061-9348 (print) ISSN: 1608-3199 (online)
2. Journal of Natural Products ISSN: 0163-3864 (print) ISSN: 1520-6025 (online)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studiju plāna