Kursa kods Ķīmi1028

Kredītpunkti 2

Neorganiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Baiba Ozola

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studiju kursā „Neorganiskā ķīmija” studenti tiek iepazīstināti ar vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem teorētiskiem jautājumiem, kā arī ar osmozi un kompleksajiem savienojumiem. Šis studiju kurss sniedz bioloģiski svarīgāko ķīmisko elementu apskatu, akcentējot to bioloģisko nozīmi un izmantošanu veterinārmedicīnā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem, kā arī par ķīmiskiem elementiem, kas ir būtiski bioloģiskām sistēmām . (1., 2., 3.k.d. un 3 kolokviji).
Prasmes Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem, kā arī par ķīmiskiem elementiem, kas ir būtiski bioloģiskām sistēmām - laboratorijas darbi.
Kompetence: Iegūtās zināšanas ļauj studentiem diskutēt par biogēno elementu ietekmi uz dzīvnieku organismiem. Studenti spēj patstāvīgi formulēt un analizēt jautājumus, kas saistīti ar biogēno elementu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku organismiem.– laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atomu uzbūve. Seminārs: neorganisko savienojumu klasifikācija. 1.lab.d. Indikātori. Skābes.
2. Ķīmiskā saite.2.lab.d. Bāzes. 1. Patstāvīgais darbs.
3. Kinētika, katalīze. 3.lab.d. Sāļi. Seminārs: oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.1.k.d. Neorganisko savienojumu.klasifikācija
4. Ķīmiskais līdzsvars. 4.lab.d. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. Seminārs: šķīdumu koncentrāciju aprēķini. 2. Patstāvīgais darbs.
5. Disociācija. Osmoze. 5.lab.d. Mitruma not. vai Cr fotometriska noteikšana. 2.k.d. Ox-red reakcijas. 3. Patstāvīgais darbs.
6. I,II,III, IV A grupu elementi (1.kolokvijs). 6.lab.d. HCl noteikšana. vai sodas potenciometriska noteikšana. 3.k.d. Šķīdumu koncentrāciju aprēķini
7. I,II B grupu elementi (2.kolokvijs). Kompleksie savienojumi. 7.lab.d. Cr fotometriska noteikšana vai mitruma noteikšana
8. VI,VI,VIII B grupu elementi (3.kolokvijs). 8.lab.d. Sodas potenciometriska noteikšana vai HCl noteikšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 8 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 3 kontroldarbiem un 3 kolokvijiem. Jānokārto eksāmens
Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• Kontroldarbi 30%
• Kolokviji 40% ;
• laboratorijas darbu protokoli 20%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood. General Chemistry (sixth edition). Macmillan Publishing Company, NY, Maxwell Macmillan Canada, Toronto, 1993, 1000 p.
2. Leo J. Malone. Basic Concepts of Chemistry. John Wiley&Sons, Inc., 1997, 591 p.
3. Martin S. Silberberg. Chemistry (fourth edition). Mc Graw-Hill International Education, 2006, 1088 p.
4. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten. Chemistry. The Central science, 13th Edition, London, 2006.
5. Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl. Chemistry (ninth edition). New York, 2013, 1206 p.
6. Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste. Chemical Principles (seventh edition), Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, p. 1077.
7. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.
8. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.

Papildliteratūra

Additional reading:
1. B. Peter Block, Warren H.Powell, W.Conard Fernelius. Inorganic Chemical Nomenclature. American Chemical Society, Washington, DC, 1990, p.210
2. Peter G. Mahaffy, Bob Bucat, Roy Tasker. Chemistry. Human activity, chemical reactivity. Nelson Education, 2015, p.1179.
3. James Armstrong. General, Organic and Biochemistry. An Applied Approach. Cengage Learning, 2015, p.591.
4. Karen C. Timberlake. General, Organic and Biological Chemistry (fifth edition). Pearson Education Limited, 2016, p. 960.
5. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1981. 686 lpp.
6. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1996. 383 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika II līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Veterinārmedicīna