Kursa kods Ķīmi1026

Kredītpunkti 2

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2014

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Priekšmets ietver 1) vispārīgās ķīmijas teorētiskos pamatus, tai skaitā – ķīmisko procesu vispārīgās likumsakarības, vielas uzbūvi un agregātstāvokļus, heterogenas dispersas sistēmas, šķīdumus, elektrolītu ūdens šķīdumus, elektroķīmiskos procesus; 2) celtniecības un kokmateriālu sastāvā ietilpstošo nozīmīgāko ķīmisko elementu un to savienojumu īpašības un pārvērtības apkārtējā vidē un ražošanas procesos; 3) saistvielu ķīmijas pamatus un ieskatu par polimēru materiāliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni par neorganiskajiem savienojumiem un to īpašībām. Prasmes patstāvīgi veikt dažādu uzdevumu risināšanu vispārīgajā ķīmijā. Saprot to sasaisti ar saistvielu ķīmiju un būvzinātni. Piemīt prasmes atrast un meklēt informāciju, lai sekmīgi veiktu uzdoto darbu. Kompetences diskusijās ar būvniecības nozares speciālistiem par dažādu neorganisko savienojumu pārvērtībām - mājas darbs.
Prasmes patstāvīgi veikt eksperimentus, izmantojot apgūtās zināšanas. Kompetences veikt secinājumus un diskutēt par iegūtajiem rezultātiem – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Šķīdumu sastāva izteiksmes veidi un aprēķini. (1h)
2.Ūdens cietība un tās novēršana. L.d. Ūdens cietības noteikšana. (1h)
3.Gaisā cietējošās saistvielas. Ģipša javu saistvielas un to īpašibas, pielietošana. (1h)
4.Kaļķa javu saistvielas un to īpašibas, pielietošana. (1h)
5.Magneziālās javu saistvielas un to īpašibas, pielietošana. (1h)
6.Portlandcements. Portlancementa ražošana. (1h)
7.Portlandcementa klinkera mineroloģiskais un ķīmiskais sastāvs. (1h)
8.Portlandcementa saistīšanās un cietēšana. (1h)
9.Portlancementa betona korozija un tās veidi. (1h)
10.Betona aizsardzība pret koroziju. (1h)
11.Metāli un to sakausējumi. Izmantošana un īpašibas. (1h)
12.Metālu un to sakausējumu korozija. Tās novēršana. (1h)
13.Mājas darbs (18 h). Eksāmena kārtošana (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Sekmīgi izpildītam un ieskaitītam mājas darbam..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – neorganisko savienoju klasifikācija un ķīmiskās īpašības. Galvaniskais elements, korozija un elektrolīze. Reakciju ātrums un līdzsvars. Metālu sakausējumi. Saistvielas. Iesniedz datorrakstā izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Jābūt ieskaitītam mājas darbam. Ja izpildīti minētie kritēriji, tiek kārtots eksāmens. Eksāmens jānokārto ar vērtējumu: ne zemāk kā 4 balles.

Pamatliteratūra

1. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 66 lpp.
3. Druviete B. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 59 lpp.
4. Malone L.J.. Basic Concepts of Chemistry.New York etc.: John Wiley@Sons, 2004, 882 p.

Papildliteratūra

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Zumdahl S.S. Chemical Principle. Boston, New York: University of Illinois,2005. 1070 p.
4. Федосова Н.Д. Химические основы полимеров и вяжущих веществ. Издательство Ассоциации строительных вузов (ACB), 2005. 176 с.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".