Kursa kods Ķīmi1025

Kredītpunkti 2

Praktiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Baiba Ozola

Dr. biol.

author doc.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Programmas ietvaros studenti iepazīstas ar vielām un procesiem, kuriem ir būtiska nozīme ikdienas praktiskajā dzīvē, ar šo vielu īpašībām un procesu galvenajām likumsakarībām. Šī studiju programma sniedz informāciju par ikdienā izmantojamo materiālu īpašībām, to lietošanas iespējām un ierobežojumiem, kā arī sniedz īsu ieskatu vides un pārtikas piesārņojuma jautājumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - Studenti spēj parādīt zināšanas vispārīgās ķīmijas pamatjautājumos un jautājumos par sadzīvē lietojamo materiālu un līdzekļu sastāvu un īpašībām. Tās ļauj studentiem atpazīt dažādus materiālus, sastādīt reakciju vienādojumus un aprēķināt pagatavojamo šķīdumu koncentrācijas. 1., 2., 3., 4. k.d. un tests.
Prasmes Studiju kursā studenti apgūst iemaņas neorganiskās ķīmijas eksperimentu veikšanā un iegūto rezultātu izskaidrošanā. Kursā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas studenti spēj izmantot turpmāk apgūstamo, ar ķīmiju saistīto kursu apguvē, kā arī savā profesionālajā darbībā. 7 lab.darbi
Kompetence Apgūstot studiju kursu, studenti spēj patstāvīgi analizēt problēmas, kas saistītas ar praksē izmantojamiem materiāliem un līdzekļiem un izvēlēties optimālo veidu praktisko jautājumu risināšanā laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Metāli un nemetāli. Ķīmijas zināšanu pārbaudes kontroldarbs.
2. Seminārs: Oksīdi
3. Šķīdumi, šķīdinātāji, disociācija, jēdziens par pH Seminārs: Bāzes.
4. Seminārs: Skābes. 1.k.d. oksīdu un skābju nosaukumi
5. Šķiedras, to iedalījums, īpašības un izmantošana. 1.lab.d. indikatoru reakcijas ar skābēm un bāzēm
6. 2.lab.d. Metālu reakcijas ar skābēm. Patstāvīgai darbs
7. Krāsas un līmes. 2.k.d. Oksīdi.
8. 3.lab.d. Bāzu iegūšana un īpašības. Patstāvīgais darbs.
9. Polimēri, plastmasas. 3.k.d. Bāzes. Patstāvīgais darbs.
10. Seminārs Sāļi. 4.k.d. Skābes.
11. Mazgāšanas līdzekļi. Seminārs: Šķīdumu koncentrāciju aprēķini

12. Kosmētikas līdzekļi. Seminārs: Ūdens cietība.
13. 4. lab.d. Dažādas koncentrācijas šķīdumu pagatavošana.
14. Vides piesārņojums. 5.lab.d. Līmju iegūšana no dzīvnieku valsts produktiem, to īpašību pārbaude
15. 6. lab.d. Polimēru noteikšana un īpašības
16. 7.lab.d. Ziepes un sintētiskie mazgāšanas līdzekļi. Tests

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 7 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 4 kontroldarbiem Jānokārto tests .par praktiskās ķīmijas jautājumiem (PL). Jābūt nostrādātiem 3 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītam mājas darbam, ieskaitītiem 2 kontroldarbiem, jānokārto tests par praktiskās ķīmijas jautājumiem (NL).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• Kontroldarbi 30%
• Tests 40%;
• laboratorijas darbu protokoli 20%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi. Ieskaite ar atzīmi (TF).

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp. 2. Čakste I. Polimēru ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 65 lpp. 3. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 112 lpp. 4. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības: metodiskie norādījumi un vingrinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1981. 686 lpp.
2. Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 311 lpp.
3. Zviedrāns J. Krāsas un apdares materiāli. Rīga: Latvijas Piļu un muižu asociācija, 2005. 48 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākā izglītības bakalaura studiju programmā “Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās. Obligātais kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna un nepilna laika studijās.