Kursa kods Ķīmi1004

Kredītpunkti 3

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareLielmolekulāro savienojumu ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ilze Čakste

Dr.chem.

Kursa anotācija

„Ķīmijas” programma paredz apgūt likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Seko ievads organiskajā ķīmijā. Aplūkota organisko savienojumu uzbūve, klasifikācija, izomērija, reakcijas. Polimēru ķīmijas sadaļa ietver konstrukciju, apdares materiālu, saistvielu un līmju sastāvā ietilpstošo polimēru fizikālās un ķīmiskās īpašības. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda ķīmijas nozīmīgo lomu izvēlētajā specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentam būs: zināšanas un izpratne par vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu; zināšanu bāze vieglākai turpmāko studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai; prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē gan studiju procesā, gan profesionālajā darbībā; kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī izmantot, risinot ar ķīmisko savienojumu lietošanu saistītus jautājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Neorganisko savienojumu klasifikācija.
2 Neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības.
3 Organisko savienojumu uzbūve, klasifikācija.
4 Ogļūdeņraži.
5 Spirti. Fenoli.
6 Aldehīdi. Ketoni.
7 Karbonskābes.
8 Lipīdi. Žūstošās, nežūstošās eļļas. Dabīgās pernicas. Koksnes ekstraktvielu noteikšana.
9 Virsmas aktīvās vielas.
10 Monosaharīdi.
11 Polisaharīdi. Celuloze. Hemicelulozes.
12 Lielmolekulāro savienojumu uzbūve, nomenklatūra, klasifikācija.
13 Polimerizācijas reakcijās iegūto polimēru pārstāvji.
14 Polikondensācijas reakcijās iegūto polimēru pārstāvji. Polimēru ūdens uzsūkšana. Līmes.
15 Polimēru materiāli un polimēru kompozīciju materiāli. Polimēru degšana. Nezināmu polimēru noteikšana.
16 Koksnes sastāvdaļas. Papīrs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontroldarbi, eksāmenu var nekārtot.

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 46 lpp.
3. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis MF studentiem. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.
4. Čakste I. Polimēru ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.

Papildliteratūra

1. Breitmaier E., Jung G. Organische Chemie:Grundlagen, Stoffklassen, Reaktionen, Konzepte, Molekülstruktur.- Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 2005. 1000 lpp.
2. Грандберг И.И. Органическая химия. Москва : Дрофа, 2002. 671 lpp.
3. Painter P.C., Coleman M.M. Essentials of polymer science and engineering. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, 2009. 525 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2011.]. Pieejams: http://scholar.google.lv
2. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2011.]. Pieejams: http://www.scirus.com
3. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Kokapstrāde” pilna laika studijās: kopš 2003./04. studiju gada. Nepilna laika studijās: kopš 2009./10. studiju gada.